Consiliul Judetean Dolj

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia este formata din 102 de unitati administrativ - teritoriale din judetele Dolj si Gorj.

       Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia este infiintata in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, precum si ale Hotarārii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, ca persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica.        Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia este inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 63/09.11.2007 si este constituita in scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare (denumit in continuare Serviciul) pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre (denumita in continuare aria Serviciului), precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumita in continuare strategia de dezvoltare).       Modalitatea de gestiune a Serviciului este gestiunea delegata, realizata in baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 122/12.05.2009 atribuit direct, conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 21^1 din Legea nr. 241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Operatorului Regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g^1) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, al carui capital social este detinut integral de unitati administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei.

Proiect extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj

Anunt angajare Expert Tehnic si Economist

Propunere  a  Planului de Selectie  pentru desemnarea membrilor  Consiliului de Administratie al  SC Compania de Apa Oltenia SA

 

     Persoana de contact A.D.I. Oltenia:

      D-na. STOENICA IRINA- Director executiv

      Adresa: Craiova, str. Calea Unirii, nr. 19, Palatul Administrativ, Cam. 130

      Tel: 0251.412.622 / e-mail: adi.oltenia@yahoo.com