Consiliul Judetean Dolj

Urbanism AUTORIZAȚII

CERIFICATE

 Documentația necesară în vederea emiterii  Certificalui de Urbanism:

  • Cerere tip completată cu elementele de identificare a solicitantului, cu precizarea scopului solicitării( se va depune la registratura Consiliului Județean Dolj;
  • Act de proprietate asupra terenului (copie);
  • Extras de Carte Funciară pentru informare actualizată la zi;
  • Certificatul de nomenclatură stradală, în situația în care adresa imobilului și-a schimbat  denumirea, față de cea din actul de proprietate valabil;
  • Plan de amplasament și delimitare a imobilului , din documentația cadastrală (copie);
  • Plan de încadrare, copie dupa P.U.G. , eliberată de primaria orașului/comuniei  unde este situat imobilul, vizat  "conform cu originalul" (doua exemplare);
  • Plan de situație, elaborat pe suport totpografic, în conformitate cu cerințele Legii 50/1991, la scara 1:500 - 1:1000, după caz (doua exemplare);