NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1.

30.01.2003

Se aproba  conditiile de participare si ocupare a functiilor publice.

 

2.

 

30.01.2003

Se aproba modificari ale bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj  pe anul 2003, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

3.

 

30.01.2003

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale, pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea nr.  416/2001, privind venitul minim garantat, in valoare de 22.839.053 mii lei, pentru luna februarie 2003, conform anexei nr. 1.

 

4.

 

30.01.2003

Se aproba prelungirea prin act aditional a contractului de inchiriere a imobilului proprietatea CJD, situat in orasul Segarcea, str. Unirii nr. 90, catre Raiffeisen Bank – Sucursala Dolj pana la data de 31.01.2003, in aceleasi conditii.

 

 
5.

 

 
30.01.2003

Contractul de concesiune a terenului in suprafata de 7,39 ha situat pe raza localitatii Bechet pe care isi desfasoara activitatea Punctul de Trecere a Frontierei Bechet – Oreahovo, avand concedent Consiliul Local Bechet si concesionar CJD, se modifica in sensul stabilirii redeventei la nivelul echivalentului in lei (la data platii) a 800 $ lunar, inclusiv obligatiile fiscale; plata se va  efectua pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna precedenta.

 

6.

 

30.01.2003

Se constituie Comisia Judeteana Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale la nivelul judetului Dolj, conform anexei nr. 1.

Atributiile comisiei astfel constituiere sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

 

 
7.

 

 
30.01.2003

Se aproba incheierea contractului de inchiriere a imobilului din Craiova, str. Jietului nr. 17, compus din 318 m.p. constructie si 997 m.p. teren  cu proprietarul acestui imobil la pretul ce reprezinta echivalentul a 916 $ SUA/luna, pe durata de un an de zile, respectiv  01.01. – 31.12.2003.

Se aproba plata chiriei in cuantum de 916 $ lunar – echivalentul in lei pentru perioada 04.09 – 31.12.2002.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

30.01.2003

Se modifica art. 1 din Hotararile nr. 142/2001 si nr. 4/2002 ale Consiliului Judetean Dolj, dupa cum urmeaza:

Tarif cazare

Vila Jianu 1.500.000 lei/camera dubla

                 1.100.000 lei/camera simpla

tarif inchiriere salon sufragerie

             pana la 10 persoane 1.500.000 lei

               peste 10 persoane 1.500.000 lei plus 10.000 lei/ora/persoana

tarifele prevazute la art. 1 sunt valabile cu 01.02.2003.

 

 9.

 

 30.01.2003

Se aproba prelungirea prin act aditional a contractului de asociere nr. 4150/7/2001 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si S.C. SPET Bucuresti, avand ca obiect desfasurarea in comun a activitatii de dezinfectie a mijloacelor rutiere la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet pana la data de 28.02.2003.

10.

30.01.2003

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Teatrul National Craiova, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

 
11.

 
30.01.2003

Se ratifica Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Dolj, nr. 168/18.12.2002 de modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj pe anul 2002.

 
12.

 
30.01.2003

Se aproba modificarea prin act aditional a cap. IV Redeventa a Contractului de concesiune nr. 99/2001 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.

 

 13.

 

 30.01.2003

Se aproba cererea pentru proiectul „Complex de servicii comunitare in vederea prevenirii abandonului si reintegrarii in familie a copilului mic” in vederea obtinerii de imprumuturi nerambursabile din fonduri PHARE si declaratia de angajament a Consiliului Judetean Dolj pentru sustinerea proiectului dupa finalizarea acestuia.

14.

27.02.2003

Se aproba contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj pe anul 2002, conform anexei nr. 1.

15.

27.02.2003

Se aproba executia contului fondului de rulment pe anul 2002, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

 

16.

 

27.02.2003

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale, pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in valoare de 16.986.006 mii lei, pe luna martie 2003, conform anexei nr. 1.

 17.

 27.02.2003

Se infiinteaza Directia Judeteana de Asistenta Sociala Dolj ca serviciu public de asistenta sociala cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Dolj.

18.

27.02.2003

Se aproba bugetul Directiei Judetene de Asistenta Sociala Dolj pe anul 2003, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

 

19.

 

27.02.2003

Se aproba prelungirea prin act aditional pana la data de 30.06.2003 si in aceleasi conditii, a contractului de inchiriere dintre Consiliul Judetean Dolj si Raiffeisen Bank, pentru imobilul situat in orasul Segarcea, str. Unirii nr. 90, aflat in proprietatea publica a judetului si in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

 

20.

 

27.02.2003

Se stabilesc taxe pentru multiplicarea formularelor tipizate necesare emiterii certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire, astfel:

-          2.500 lei/fila pentru persoane fizice;

-          5.000 lei/fila pentru persoane juridice

 
21.

 
27.02.2003

Se aproba Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal, referitor la „Reabilitarea si modernizarea liniei de cale ferata Craiova – Calafat, componenta a coridorului IV plan european.”

 
22.

 
27.02.2003

Se stabilesc conditiile pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante din cadrul Directiei Judetene de Asistenta Sociala Dolj, conform anexei nr. 1.

 

 

 

23.

 

 

 

27.02.2003

Se aproba prelungirea contractului de asociere cu S.C. SPET SHIPPING S.A. Bucuresti, avand ca obiect desfasurarea in comun a activitatii de dezinfectiei a mijloacelor rutiere la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet pana la data de 31.12.2003, conform variantei nr. 1.

In decurs de 6 luni de la data prezentei se va intocmi un studiu tehnico-economic de catre o comisie coordonata de vicepresedintele Diaconeasa Marin, care sa stea la baza fundamentarii investitiei necesare activitatii de dezinfectie Punct Trecere Frontiera Bechet.

 

24.

 

10.04.2003

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale, pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat in valoare de 40.000.000 mii lei, pe trimestrul II 2003, conform anexei nr. 1.

 

25.

 

10.04.2003

Se aproba repartizarea sumelor  defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de 156.272.000 mii lei, pe orase si municipii in vederea acordarii unor ajutoare pentru incalzirea locuintei si plata energiei termice, conform anexei nr. 1.

26.

10.04.2003

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj pe anul 2003, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a.

27.

10.04.2003

Se aproba Bilantul contabil si contul de profit si pierdere al R.A. Aeroportul Craiova, pentru anul 2002, conform anexei nr. 1.

 
28.

 
10.04.2003

Se aproba prelungirea prin act aditional pana la data de 30.09.2003 si in aceleasi conditii a contractului de inchiriere a imobilului situat in orasul Craiova, str. Jietului nr. 15 dintre Consiliul Judetean Dolj si Razi Constantin.

29.

10.04.2003

Se aproba numarul de posturi si structura personalului nedidactic pentru scolile speciale, conform anexelor 1 – 5.

 
30.

 
10.04.2003

Se aproba plata sumei de 220.400.000 lei, reprezentand cotizatia Consiliului Judetean Dolj la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania pe anul 2003.

31.

10.04.2003

Incepand cu data de 15.04.2003 in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei: Calafat si Bechet, se instituie taxa ecologica.

 
32.

 
10.04.2003

Se aproba preluarea fara plata de la Ministerul Educatiei si Cercetarii a unui numar de doua autoturisme pentru transportul elevilor, conform anexei nr. 1.

 
33.

 
10.04.2003

Se infinteaza Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, avand componenta din anexa la prezenta hotarare.

34.

10.04.2003

Se aproba Structura organizatorica de protectie civila la nivelul judetului Dolj.

35.

10.04.2003

Se aproba transformarea unor functii publice de executie prevazute in statul de functii.

 
36.

 
10.04.2003

Se atribuie in folosinta gratuita pe termen de 3 ani spatiul in suprafata de 450 m.p. situat la parterul corpului de cladire nr. 2 din cadrul Scolii Speciale Sf. Vasile Craiova catre Filiala Dolj a Asociatiei Nationale pentru Copiii cu Autism.

 

37.

 

10.04.2003

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata totala exclusiva de 91.652,38 m.p. pentru S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. – Amplasamentele sunt mentionate in anexa la prezenta hotarare.

 

38.

 

10.04.2003

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata totala exclusiva de 25.356,40 m.p. pentru S.C. Constructii Montaj  S.A. – Amplasamentul gospodarie anexa Mofleni, judetul Dolj.

 

39.

 

10.04.2003

Se aproba darea in administrare a terenului in suprafata totala de 49 ha si a unei constructii in suprafata de 255 m.p., situate pe raza comunei Goiesti, judetul Dolj si care au facut obiectul donatiei domnului Vlad Berlescu, catre Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Dolj.

 
40.

 
10.04.2003

Se aproba asocierea CJD cu judetele Vrata, Montana si Vidin din Bulgaria, in vederea constituirii Euroregiunii Transfrontaliere EuroDunarea intre Bulgaria si Romania.

 
41.

 
10.04.2003

Se aproba documentatia tehnico-economica in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul amenajare sediu Centrul Militar Zonal, in valoare de 18.730.000 (527.605 EURO), din care C + M 16.354.688 (460.695 EUR0).

42.

10.04.2003

Se aproba realizarea revistei FABRICAT IN ROMANIA – EURO – DOLJ in scopul promovarii imaginii judetului Dolj in tara si strainatate.

43.

29.05.2003

Se aproba majorarea patrimoniului Consiliului Judetean Dolj cu valoarea obiectivelor preluate.

44.

29.05.2003

Se aproba nivelul taxelor ce intra in competenta de stabilire a Consiliului Judetean Dolj pentru anul 2004, conform anexelor 1, 2, 3, 4 si 5 la prezenta hotarare.

 
45.

 
29.05.2003

Se aproba modificarea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 137/2002, privind repartizarea sumei de 96.087.000 mii lei, pentru subventionarea  energiei termice livrata populatiei pe municipii si orase pe anul 2003.

 

46.

 

29.05.2003

Se aproba redistribuirea pe trimestrul II si repartizarea pe trimestrul III a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru acordarea drepturilor prevazute la Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  in valoare de 33.000.000 mii lei, pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexelor 1 si 2.

47.

29.05.2003

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj pe anul 2003, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a.

 

 48.

 

 29.05.2003

Se aproba trecerea unor imobile in care isi desfasoara activitatea Serviciul Ambulanta, Centrul de Aparare Medicala si Centrul de Tranfuzie Sanguina din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, conform anexei.

 

 49.

 

 29.05.2003

Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru documentatia tehnico-economica „Modernizare DJ Radovan-Lipov-Cerat, valoare totala 9.030.000 mii lei (279.375 EURO).

Se aproba cofinantarea in cadrul Programului RICOP a obiectivului „Modernizare DJ Radovan-Lipov-Cerat cu o valoare de 1.700.000 mii lei (45.000 EURO).

 

50.

 

29.05.2003

Se aproba proiectarea investitiei „Pod carosabil  cu o banda de circulatie peste raul Jiu, in localitatile Argetoaia – Balta – Filiasi.

51.

29.05.2003

Se aproba modificarea statului de functii al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, conform  anexei.

 
52.

 
29.05.2003

Se aproba numarul de personal de 828 posturi, organigrama si statul de functii pentru Directia Judeteana pentru protectia Drepturilor Copilului Dolj, valabile cu data de 01.07.2003, conform anexelor nr. 1 si 1 a.

 53.

 

 29.05.2003

Se aproba asocierea Consiliului Judetean Dolj cu consiliile locale ale municipiilor: Bailesti si Calafat si ale oraselor Filiasi si Segarcea in vederea implementarii unor proiecte finantate prin Programul SAMTID.

 

 54.

 

 29.05.2003

Se aproba cofinantarea de catre Consiliul Judetean Dolj , cu suma de 300.000.000 lei la proiectul intitulat „Centru de recuperare si reintegrare a copilului cu handicap sever” – aprobat si finantat in cadrul subprogramului „Investitii in servicii sociale”.

 

55.

 

29.05.2003

Se aproba alocarea sumei de 330.600 mii lei din bugetul Consiliului Judetean Dolj pentru achizitionarea unui numar de 150 plachete, 150 cutii plusate si a 150 brelocuri in vederea promovarii imaginii Consiliului Judetean Dolj in relatiile interne si externe.

 
56.

 
29.05.2003

Se aproba darea in folosinta gratuita, pe termen de 10 ani a imobilului proprietate publica a judetului Dolj, situat in Segarcea, str. Uniiri nr. 90, Inspectoratului de Politie al judetului Dolj.

57.

29.05.2003

Se aproba Planul Judetean Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale pentru perioada 2003 – 2004, conform anexei.

 

58.

 

29.05.2003

Se aproba Protocolul de Colaborare dintre Development Alternatives Inc si Grupul Integrat de Actiune Dolj in cadrul initiativei comune de implementare a programului – Reforma administratiei publice locale prin parteneriate durabile (GRASP).

 

 59.

 

 12.06.2003

Se aproba  modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj pe anul 2003 prin majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 600.000 mii lei si suplimentarea cheltuielilor materiale la cap. 59.02. cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret.

 

60.

 

12.06.2003

Se stabilesc functiile publice pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1; se aproba numarul de posturi, organigrama si statul de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj.

61.

12.06.2003

Se aproba modificarea numarului de personal, organigrama si statul de functii pentru Directia Judeteana de Asistenta Sociala Dolj.

 

 62.

 

12.06.2003

Incepand cu data de 12.06.2003 domnul VILA GEORGE se numeste in functia de conducere de director al Directiei Judetene de Asistenta Sociala  Dolj cu un slariu de baza de 5.929.000 lei corespunzator functiei de executie de inspector de specialitate (asistent social) gradul I A si o indemnizatie de conducere de 2.964.500 lei.

63.

12.06.2003

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru Scoala de Arta „Cornetti”.

64.

12.06.2003

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”.

 
65.

 
24.06.2003

Se aproba modificarea organigramei, numarul de personal si statul de functii la Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, ca urmare a desfiintarii fostului Centru de Plasament nr. 5.

 

66.

 

31.07.2003

Inceteaza mandatul de consilier judetean al domnului RADULESCU TUDOR ca urmare a demisiei acestuia.

Se valideaza mandatul de consilier judetean a domnului LUICA DOREL in locul domnului Tudor Radulescu.

 67.

 31.07.2003

Se alege domnul consilier VISAN GELU ca membru in Delegatia Permanenta a Consiliului Judetean Dolj, in locul devenit vacant prin renuntarea la aceasta calitate de catre domnul Radulescu Tudor.

 
68.

 
31.07.2003

Se dau in administrarea Directiei Judetene de Asistenta Sociala Dolj bunurile prevazute in anexa la prezenta.
Se diminueaza patrimoniul Consiliului Judetean Dolj cu bunurile prevazute in anexa.

 

 

69.

 

 

31.07.2003

Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

Regulamentul aprobat prin hotararea 36/2002 a Consiliului Judetean Dolj cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare se va comunica in Monitorul Oficial al Consiliului Judetean Dolj, dandu-se articolelor o noua numerotare.

 

 

70.

 

 

31.07.2003

Se completeaza componenta Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.; componenta Consiliului de Administratie si Comisiei de Cenzori la R.A. „Aeroportul” Craiova, S.C. „Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj” S.A. si S.C. „Parc Turism” S.A.

Prevederile Hotararii nr. 63/2000 se modifica in mod corespunzator.

 

71.

 

31.07.2003

Se desemneaza domnul BUSUIOC ALEXANDRU ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, in locul domnului Raducanoiu Constantin.

Hotararea 83/2002 a Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

 72.

 31.07.2003

Se infiinteaza cu data de 01.08.2003 Clubul Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori Universitatea Craiova ca institutie de drept public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Dolj, cu sediul in Craiova, str. Constantin Lecca nr. 28.

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare – anexa nr. 1, Organigrama, statul de functii si numarul de personal – anexele 2, 3 si 4; bugetul de venituri si cheltuiei – anexa nr. 5, personalul preluat partial se incadreaza cu contract de munca pe o perioada determinata de o luna in vederea reorganizarii clubului si ocuparii posturilor prin concurs – anexa 6, jucatorii din anexa nr. 7 se preiau in aceiasi termeni trevazuti la alin. 1; orice obligatii  ale acestora fata de S.C. Universitatea Craiova inceteaza la data preluarii.

 

73.

 

31.07.2003

Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru documentatia tehnico-economica: „Pod L = 16 m pe DJ 97 A Bucovat-Sarbatoarea km 2 + 190” cu indicatorii: valoarea totala 3.622.946 mii lei, echivalent EURO 95.911 din care CM 3.201.402 mii lei, echivalent in EURO 84.751.

 

74.

 

31.07.2003

Se aproba vanzarea prin licitatie publica a spatiului comercial avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Pretul de pornire a licitatiei va fi aprobat de Consiliul Judetean Dolj.

 

75.

 

31.07.2003

Se aproba scoaterea la vanzare prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Craiova, cartier 1 Mai, blocul S 60, parter, anexele A – C; 1 – 4 in suprafata de 97,98 m.p.

Pretul de pornire a licitatiei se va aproba de Consiliul Judetean Dolj.

 

76.

 

31.07.2003

Se declara de utilitate publica de interes local lucrarea „Deschidere aliniere si largire a strazii A.I.Cuza din municipiul Craiova” pe portiunea cuprinsa intre Complexul mestesugaresc si str. Alexandru Macedonski”. Expropriatorul este Consiliul Local Municipal Craiova.

 

 77.

 

 31.07.2003

Se aproba prelungirea Conventiei de colaborare intre organizatia norvegiana STAVANGER – NORVEGIA „Copii si Familia” si Consiliul Judetean Dolj  pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 01.07.2003.

Prevederile Hotararii 56/1998 se modifica in mod corespunzator.

78.

31.07.2003

Se aproba modificarea Statului de functii si a organigramei Directiei Judetene de Asistenta Sociala Dolj, conform anexei la prezenta.

 

 79.

 

 31.07.2003

Se aproba Protocolul de Cooperare cu  Asociatia „Centrul de educare canina” Craiova, conform anexei la prezenta.

Planul de activitati se va face cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate potrivit legii, pentru Inspectoratul de Protectie Civila Dolj.

 

 

80.

 

 

31.07.2003

Se aproba modificarea statului de functii al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, numarul de personal ramanand nemodificat, prin transformarea  ½ norma medic specialist pediatru in ½ norma medic neuropsihiatru, incepand cu data de 01.08.2003.

Hotararea nr. 65/2003 a Consiliul Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

 

 
81.

 


31.07.2003

Se aproba suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 la nivelul judetului Dolj, cu suma de 3.000.000 mii lei si alocarea acesteia Consiliului Local Municipal Craiova, pentru acoperirea unor cheltuieli angajate pentru lucrari si amenajari la Stadionul „Ion Oblemenco” Craiova.

 

 

 

82.

 

 

 

31.07.2003

Se aproba scoaterea din inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj a imobilelor, conform anexei nr. 1.

Se aproba includerea in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public a imobilelor conform anexei nr. 2.

Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Dolj in domeniul privat al judetului Dolj a unui teren in suprafata de 20.176 m.p. situat in Craiova, str. General Dragalina nr. 58.

 83.

 18.09.2003

Se valideaza mandatele de consilier judetean pentru: SERBANOIU ELENA, VLADUT ROBERTO ALIN, MARICA TUDOR si BUZATU NICOLAE.

 

84.

 

18.09.2003

Se alege doamna consilier SERBANOIU ELENA ca membru in Comisia de Validare a Consiliul Judetean Dolj.

Hotararea Consiliul Judetean Dolj nr. 48/2000, completata cu prevederile Hotararii Consiliul Judetean Dolj nr. 2/2001 se modifica in mod corespunzator.

 
85.

 
18.09.2003

Se aproba noile criterii specifice de repartizare a 50 % din sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 1.

 

86.

 

18.09.2003

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de 26.812.800 mii lei, pe unitati administrativ-teritoriale, la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003, conform anexelor , 2 si 3.

 

 


87.

 
18.09.2003

Se aproba repartizarea  sumelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de 21.048.815 mii lei pentru trimestrul IV, la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003 pe unitati administrativ-teritoriale pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat si a celor prevazute de OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, conform anexei nr. 1.

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de 38.706.000 mii lei pentru trimestrul IV pe unitati administrativ teritoriale pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, conform anexei nr. 2.

 

 
88.

 

 
18.09.2003

Se aproba repartizarea sumei de 17.761.185 mii lei pe unitati administrativ-teritoriale pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, conform anexei nr. 1.

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 2.

89.

18.09.2003

Se aproba se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliul Judetean Dolj  pe anul 2003, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a.

 

90.

 

18.09.2003

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Teatrului National Craiova, Sectorului Servicii Publice si Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova”, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 si 6 la prezenta hotarare.

 

91.

 

18.09.2003

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit care se vor incasa suplimentar in anul 2003 in suma de 21.595.000 mii lei pe unitati administrativ-teritoriale pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 1.

 92.

 18.09.2003

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea  Centrului judetean si a Centrelor locale de consultanta agricola pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1.

 

 

93.

 

 

18.09.2003

Se modifica  art. 1 al Hotararii Consiliul Judetean Dolj  nr. 70/31.07.2003 si anexa acesteia, care va avea urmatorul continut:

„Se completeaza componenta AGA la S.C. „Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj” S.A. si componenta Consiliilor de Administratie la S.C. „Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj” S.A., S.C. „Parc Turism” S.A. si R.A. „Aeroportul” Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

 

94.

 

18.09.2003

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri din domeniul privat al Consiliul Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local Caraula, Diosti, Gighera, Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Dolj.

 

95.

 

18.09.2003

Se aproba darea in administrare Directiei Judetene de Asistenta Sociala Dolj (institutie in subordinea Consiliul Judetean Dolj) a imobilului din Craiova, str. Constantin Lecca nr. 28 – corpul 1 P + 1 in suprafata de 382 mp plus terenul aferent.

 

 
96.

 

 
18.09.2003

Se aproba aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Dolj a imobilului din Craiova, str. Alexandru Macedonski nr. 41 compus din 5 camere plus dependeinte, garaj si terenul aferent.

Se restituie doamnei Constantinescu Paula, domiciliata in Bucuresti, str. Silvestru nr. 79, imobilul prevazut la art. 1, ca urmare a sentintei civile nr. 1112/2003.

Predarea efectiva se va face in termen de 10 zile pe baza de proces-verbal.

 

97.

 

18.09.2003

Se aproba darea in folosinta gratuita Asociatiei Nationale pentru Copii si Adulti cu Autism – Filiala Craiova, a unui teren in suprafata de 1.200 m.p. situat in curtea Scolii Speciale „Sf. Vasile” din Craiova, pe o perioada de 3 ani, in vederea amenajarii unor locuri de joaca pentru copii.

98.

18.09.2003

Se aproba suplimentarea Programului de Transport Rutier, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezenta.

 

 

99.

 

 

18.09.2003

Consiliul Judetean Dolj  se asociaza cu Consiliul Local Municipal Craiova in vederea infiintarii Serviciilor Publice Comunitare Judetean, respectiv Local de Evidenta a Persoanelor si amenajarea unui sediu comun in sistem „ghiseu unic” la Grupul Scolar Energetic Craiova – Caminul nr. 2 – imobil proprietatea municipiului Craiova.

Consiliul Judetean Dolj aloca (pentru acest an) suma de 2.000.000 mii lei in vederea lucrarilor de reparatii si amenajare a caminului.

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

18.09.2003

Se dau in administrarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova urmatoarele bunuri (la valoarea de inregistrare contabila) din domeniul public al judetului Dolj; care apartin Centrului de Sanatate Melinesti:

-          corp cladire interna pediatrie

-          cladire spalatorie

-          cladire centrala termica cu retele si statie hidrofor

-          cladire centrala pe gaz

-          retele canalizare

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova va avea obligatia asigurarii (contra cost) a utilitatilor aferente spatiilor din intreaga incinta pentru sectia Melinesti a Spitalului Filiasi si Centrul medico-social Melinesti.

 

 

101

 

 

18.09.2003

Se aproba inchirierea celor doua sali de sedinta ale Consiliul Judetean Dolj.

Se stabileste un tarif de inchiriere a salilor de sedinta in valoare de 500.000 lei /ora.

Se excepteaza de la plata chiriei stabilita la art. 2 organizatiile si institutiile publice care desfasoara manifestari cu caracter social, cultural-educativ si politic.

102

23.10.2003

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj.

 

103

 

23.10.2003

Se aproba diminuarea cotelor defalcate pentru echilibrarea bugetului Consiliul Judetean Dolj cu suma de 500.000 mii lei si alocarea acestei cote Consiliului Local Municipal Craiova.

 

 104

 

 23.10.2003

Se aproba transmiterea fara plata a trei autoturisme: CIELO GLE, DACIA 1310 L, DACIA 1310 CL Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova”, Directiei Judetene pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Dolj si Consiliului Local Grecesti.

 

 105

 

 23.10.2003

Se aproba diminuarea sumei datorate pe luna august 2003 de catre S.C. SPET SHIPPING S.A. Bucuresti in baza contractului de asociere la Punctul de Trecere a Frontierei

Bechet cu valoarea de 52.861.936 lei, conform anexei nr. 1.

 

 

 106

 

 

23.10.2003

Se aproba inlocuirea din Consiliul de Administratie al R.A. Aeroportul Craiova a domnului Costel Georgescu reprezentant al Ministerului Apararii Nationale cu domnul general de brigada Nicolae Petre Marinel.

Consiliul de Administratie al R.A. Aeroportul Craiova are urmatoarea componenta: Jianu Gheorghe, Slavu Marin, Hrituleac Luminita, Timburescu Mihail, Dimitriu Romeo, Nicolae Petre Marinesl si Dumitru Mircea.

 

 107

 

 23.10.2003

Se constituie Comisia de Cenzori la S.C. PARC TURISM S.A. in urmatoarea componenta: Manda Claudiu, Tudor Sorin, Raducan Sorin.

Se constituie Comisia de Cenzori la S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. in urmatoarea componenta: Bostina Constantin, Mandache Ilie si Popescu Florea.

108

23.10.2003

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliul Judetean Dolj.

 

 

 109

 

 

23.10.2003

Se modifica statul de functii al aparatului propriu al Consiliul Judetean Dolj, astfel:

-          se transforma functia publica de executie de inspector debutant din cadrul Serviciului financiar-contabilitate in functia publica de inspector asistent;

-          se transforma o functie publica de executie vacanta de inspector asistent din cadrul Serviciului buget-venituri in functie publica de inspector debutant

 

 

 110

 

 

23.10.2003

Se modifica art. 5 alin 2 din Hotararea nr. 72/31.07.2003 a Consiliul Judetean Dolj, dupa cum urmeaza:

„Personalul  Centrului de copii si juniori se preia partial pe o perioada determinata de 3 luni pana la data de 30.10.2003 in vederea reorganizarii clubului si ocuparii posturilor prin concurs conform anexei nr. 6”

Celelalte prevederi ale Hotararii nr. 72/2003 raman neschimbate.

 

111

 

 23.10.2003

Incepand cu data de 23.10.2003 domnul STANCU FLORIN IONUT se numeste in functia de conducere de director al Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova”, cu un salariu de baza de 6.099.500 lei, corespunzator functiei de executie de inspector de specialitate gradul I A si o indemnizatie de conducere de 3.049.750 lei.

 

 112

 

 23.10.2003

Se aproba darea in administrare Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova” a unui spatiu din imobilul situat in Craiova, str. Constantin Lecca nr. 28, corpul 2 P + 1 in suprafata de 130 m.p. plus terenul aferent.

 

 

 113

 

 

 23.10.2003

Se solicita transmiterea cu titlu gratuit a unui activ compus din cladire si terenul aferent, identificat conform datelor din anexa la prezenta, din patrimoniul S.C. ELECTROPUTERE S.A. Craiova, in domeniul public l judetului Dolj si in administrarea Consiliul Judetean Dolj.

Prezenta hotararea se inainteaza Guvernului Romaniei impreuna cu nota de fundamentare si proiectul Hotararii de Guvern.

 

114

 

23.10.2003

Se solicita trecerea  unor bunuri din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Dolj si administrarea Consiliului Judetean Dolj, conform anexei.

 

 

115

 

 

23.10.2003

Se aproba includerea in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj a imobilelor, conform anexei nr. 1.

Se aproba modificarea unor rubrici la inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj, conform anexei nr. 2.

Prezenta hotarare modifica si completeaza Hotararea nr. 56/26.08.1999.

 

116

 

23.10.2003

Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Dolj in domeniul privat al judetului Dolj a unor cladiri conform anexei.

Prezenta hotarare modifica si completeaza Hotararea nr. 82/31.07.2003.

117

23.10.2003

Se aproba suplimentarea „Programului de Transport Rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean”, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 si 6.

 

 118

 

 23.10.2003

Incepand cu data prezentei hotarari, Delegatia Permanenta a Consiliului Judetean Dolj preia competenta privind aprobarea programelor anuale de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean, precum si modificarile si completarile la aceste programe.

In exercitarea competentei prevazute la art. 1 delegatia va emite decizii.

 

 
119

 

 
23.10.2003

Se aproba cofinatarea din partea Consiliul Judetean Dolj in suma de 24.500 EURO, respectiv 955.500.000 lei la cursul estimat de 1 EURO = 39.000 lei, pentru proiectul intitulat „Cresterea atractivitatii turistice a municipiului Craiova si a judetului Dolj prin amenajarea Expozitiei de baza la etajul I al Sectiei de Stiintele Naturii – Muzeul Olteniei”, finantat in cadrul Programului PHARE 2001 Coeziune Economica si Sociala – Schema de finantare nerambursabila pentru proiecte de infrastructura mica, Linia de Buget RO-0108.03.05.

 

120

 

23.10.2003

Se aproba cofinantarea din partea  Consiliului Judetean Dolj cu suma de 11.500 EURO, respectiv 448.500.000 lei la cursul estimat de 1 EURO = 39.000 lei, pentru proiectul intitulat „Amenajarea Statiei de Sterilizare la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova”, finantat in cadrul Programului PHARE 2001.

 

 121

 

 23.10.2003

Se aproba cofinantarea din partea  Consiliului Judetean Dolj in suma de 18.000 EURO, respectiv 702.000.000 lei la cursul estimat de 1 EURO = 39.000 lei, pentru proiectul intitulat „Restaurarea monumentului istorico-religios Biserica Toti Sfintii Basica, in vederea integrarii in circuitul turistic al municipiului Craiova”, finantat in cadrul Programului PHARE 2001.

 122

 23.10.2003

Se aproba modificarea rondarii  unitatilor administrativ-teritoriale la depozitele zonale si de transfer a deseurilor din cadrul „Planul judetean preliminar de gestionare a deseurilor”, conform anexei.

 

 

 123

 

 

23.10.2003

Se aproba modificarea statului de functii si a organigramei Directiei Judetene de Asistenta Sociala Dolj, conform anexei.

Se aproba infiintarea postului de referent de specialitate conform anexei.

Se aproba transformarea postului de inspector de specialitate grad III (vechime un an), specialitatea asistent social in inspector specialitate debutant, specialitatea asistent social, conform anexei.

 

124

 

23.10.2003

Consiliul Judetean Dolj se asociaza cu Consiliul Local Almaj pentru realizarea proiectului SPARD „Modernizare drum comunal DC 122 si drumuri locle, comuna Almaj, judetul Dolj”, in valoare de 29.261.085.120 lei, incheindu-se in acest sens un constract de asociere.

 

 


125

 
23.10.2003

Consiliul Judetean Dolj se asociaza cu Consiliul Local Secu pentru realizarea proiectului SAPARD „Modernizare drum comunal Secu – Smadovicioara de Secu” in valoare de 36.072.111.680 lei, incheindu-se in acest sens un contract de asociere.

Consiliul Judetean Dolj contribuie la asociere cu bunuri imobile pentru garantarea creditului bancar contractat de Consiliul Local Secu.

Consiliul Local Secu va folosi bunurile din anexa nr. 1 in exclusivitate pentru contractarea creditului bancar in vederea derularii proiectului SAPARD si va rambursa creditul potrivit prevederilor contractuale, bunurile redobandinsu-si regimul juridic anterior asocierii.

 

126

 

23.10.2003

Se aproba modificarea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 45/2003 privind redistribuirea  sumei de 96.087.000 mii lei, pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei pe municipii si orase pe anul 2003, conform anexei nr. 1.

127

23.10.2003

Se constituie Consiliul de Coordonare al Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova”.

 

 
128

 


23.10.2003

Se aproba alocarea sumei de 176.000 mii lei Teatrului National din Craiova.

Bugetul Consiliului Judetean Dolj se va modifica corespunzator cu suma de 176.000 mii lei atat la partea de venituri (restituiri din finantare bugetara a anilor precedenti) cat si la partea de cheltuieli prin majorarea capitolului 59.02. „Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret (subventii de la bugetul local pentru institutii publice).12923.10.2003

CJD este de acord cu constituirea unui parc industrial in incinta S.C. AVIOANE S.A. Craiova.

Pentru analizarea conditiilor concrete de constituire a parcului industrial precum si activitatile ce se vor desfasura in cadrul acestui parc se va constitui un colectiv, prin dispozitie a presedintelui.

130

23.10.2003

anulata

 131

 28.11.2003

Se aproba co-finantarea pentru proiectul „Centru de Urgenta pentru Preventia, Interventie si Recuperare a Cuplului Mama-Copil Abuzat”.

 132

 28.11.2003

Se aloca suma de 5.577 EURO, respectiv 234.234.000 lei reprezentand contributia CJD pentru proiectul „Centrul de reabilitare sociala si insertie ocupationala”.

133

28.11.2003

Se aproba co-finantarea pentru proiectul „Doljul un judet euroinformat”.

134

28.11.2003

Se aproba rectificarea bugetului CJD pe anul 2003.

135

28.11.2003

Se aproba bugetul rectificat al Teatrului National Craiova pe anul 2003.

136

28.11.2003

Se aproba bugetele rectificate pe anul 2003 ale scolilor speciale finantate de CJD.

137

28.11.2003

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru Centrul judetean si centrele locale de consultanta agricola pe anul 2003.

 
138

 
28.11.2003

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei (ajutor social), ajutor pentru incalzirea locuintei si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap) la rectificarea de buget pe anul 2003.

 139

 28.11.2003

Se aproba redistribuirea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor alocate pentru protectia sociala (ajutor social, insotitori persoane cu handicap) la rectificarea de buget pe anul 2003.

140

28.11.2003

Se aproba repartizarea depasirii cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale.

141

28.11.2003

Se aproba diminuarea cheltuielilor de personal pentru invatamantul preuniversitar de stat la rectificarea de buget pe anul 2003.

142

28.11.2003

Se aproba bugetul rectificat pe anul 2003 al R.A. AEROPORTUL Craiova.

143

28.11.2003

Se aproba alocarea unor sume pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei.

144

28.11.2003

Se aproba preluarea fara plata de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a patru autoturisme pentru transportul elevilor.

145

28.11.2003

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiilor neocupate din incinta unitatilor de invatamant special de stat.

146

28.11.2003

Se aproba transferul fara plata al unor bunuri de la CJD la Clubul Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova”.

147

28.11.2003

Se aproba transferul fara plata a unui numar de cinci calculatoare catre Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj.

 

148

 

28.11.2003

Se aproba darea in folosinta gratuita pe termen de 10 ani, unitatii de asistenta medico-sociala Plenita a unor cladiri si terenuri aflate in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea CJD.

 149

 28.11.2003

Se aproba scoaterea la vanzare, prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in Craiova, bloc 27 C, Calea Bucuresti.

150

28.11.2003

Se aproba pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul comercial de la parterul blocului S 60, cartier 1 Mai.

151

28.11.2003

Se aproba suma necesara pachetelor de sarbatori pentru copiii revolutionarilor si ai aparatului propriu al CJD.

 
152

 
28.11.2003

Se aproba baremul de dotare cu echipament si cazarmament si duratele de utilizare, precum si normativele valorice de cheltuieli pentru copiii si tinerii ocrotiti in regim rezidential si semirezidential de la Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor  Dolj, valabile cu 01.01.2004.

153

28.11.2003

Se aproba darea in administrare Consiliului Local Podari a Stadionului de Fotbal Podari.

154

28.11.2003

Se aproba acordul CJD pentru trecerea Teatrului National Craiova de sub autoritatea CJD, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

155

28.11.2003

Se aproba statul de functii pentru Corpul Gardienilor Publici Dolj, valabil cu data de 01.11.2003.

156

28.11.2003

Se aproba bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova”.

157

28.11.2003

Se aproba bugetul rectificat al S.C. PARC TURISM S.A. Craiova.

 

158

 

18.12.2003

Se aproba prelungirea prin act aditional pana la data de 30.06.2004 si in aceleasi conditii, a contractului de inchiriere dintre CJD si Damianov Ileana, pentru imobilul situat in orasul Craiova, str. Jietului nr. 17 in care isi desfasoara activitatea Centrul Militar Zonal Dolj, imobil aflat in proprietatea doamnei Damianov Ileana.

 

159

 

18.12.2003

Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli al CJD pe anul 2003, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 160

 18.12.2003

Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in suma de 6.228.989 mii lei, incasate suplimentar in luna decembrie 2003, conform anexei nr. 1.

 
161


18.12.2003

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale pentru protectia sociala a populatiei (acordarea de drepturi conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, ajutoare pentru incalzirea locuintei conform OUG 81/2003 si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap) conform anexelor 1 si 2.

 

162

 

18.12.2003

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA, pentru cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat, pe unitati administrativ-teritoriale pe luna decembrie 2003, conform anexei nr. 1.

163

18.12.2003

Se aproba repartizarea sumei de 35.000.000 lei din fondul de rulment pentru realizarea unor investitii in anul 2004, conform anexei nr. 1.

164

18.12.2003

Se aproba alocarea sumei de 2.200.000 mii lei Agentiei de Dezvoltare S-V Oltenia din bugetul CJD pe anul 2004.

165

18.12.2003

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al CJD pe anul 2004, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a.

166

18.12.2003

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli la S.C. PARC TURISM S.A. pe anul 2004.

 
167

 
18.12.2003

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Teatrului National Craiova, Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova” si Sectorului Servicii Publice Dolj, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 si 6.

 
168

 
18.12.2003

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli din alocatii bugetare si din fonduri extrabugetare ale scolilor speciale finantate de CJD in anul 200, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 si 6; directorii scolilor speciale pastrandu-si calitatea de ordonatori tertiari de credite.

169

18.12.2003

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr. 1.

170

18.12.2003

Se aproba utilizarea cotei de profit net pentru realizarea unei investitii (centrala termica) la S.C. PARC TURISM S.A..

 
171

 
18.12.2003

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA in valoare de 1.171.238.000 mii lei, pe unitati administrativ-teritoriale, in anul 2004 pentru cheltuielile de personal din invatamantul preuniversitar de stat, conform anexei nr. 1.

 172

 18.12.2003

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA in valoare de 6.829.000 mii lei, Municipiului Craiova, pentru finantarea creselor in anul 2004, conform anexei nr. 1.

 
173

 
18.12.2003

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, in valoare de 122.577-186 mii lei, pe unitati administrativ teritoriale, pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, in anul 2004, conform anexei nr. 1.

 

174

 

18.12.2003

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA in valoare de 5.284.000 mii lei pe unitati administrativ-teritoriale, in anul 2004, pentru Centrul judetean si pentru Centrele locale de consultanta agricola, conform anexei nr. 1.

 175

 18.12.2003

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de 284.124.000 mii lei, pe unitati administrativ-teritoriale in anul 2004, anexele nr. 1 si 2.

 176

 18.12.2003

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de 150.256.102 mii lei, pe unitati administrativ-teritoriale, in anul 2004, conform anexelor 1, 2, 3 si 4.

 
177

 
18.12.2003

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de 17.673.000 mii lei pentru personalul neclerical din judetul Dolj, conform anexei nr. 1.

 
178

 
18.12.2003

Se aproba repartizarea sumei defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei pe anul 2004, in valoare de 231.188.000 mii lei, conform anexei.

 179

 18.12.2003

Se aproba numarul de personal, organigrama si statul de functii pentru CJD si unitatile subordonate acestuia, valabile cu data de 01.01.2004, conform anexelor 1, 1a – 14, 14 a.

180

18.12.2003

Se aproba modificarea componentei Comisiei judetene anti-saracie si promovare a incluziunii sociale, conform anexei.

 

 

181

 

 

18.12.2003

Se modifica art. 4 din Hotararea nr. 154/2002 a CJD, dupa cum urmeaza:

„Art. 4. Se aproba numarul de personal de 35 posturi, organigrama si statul de functii pentru Muzeul de Arta, valabile cu data de 01.01.2003, conform anexelor 4 si 4 a la prezenta hotarare”.

Celelalte prevederi ale Hotararii nr. 154/2002 raman neschimbate.

 182

 18.12.2003

Se aproba eliberarea din functia de director – cercetator stiintific a domnului REZEANU PAUL de la Muzeul de Arta, in vederea pensionarii si reincadrarii acestuia pe functia de cercetator stiintific.

183

18.12.2003

Se aproba Strategia Judeteana in domeniul asistentei sociale pentru perioada 2004 – 2006.

 

 

 184

 

 

 18.12.2003

Se aproba prelungirea contractului de asociere pentru realizarea activitatii de dezinfectie mijloace rutiere la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, incheiat intre CJD si S.C. SPET SHIPPING S.A. Bucuresti, pana la data de 31.12.2005.

Se aproba cota de 58 % din profitul net rezultat din aceasta activitate ce revine CJD incepand cu data de 01.01.2004.

Contractul se va modifica prin act aditional in sensul art. 1 si art. 2.

 

 185

 

 18.12.2003

Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din OUG 26/1997 republicata, pentru copiii institutionalizati in cadrul DJPDC Dolj in suma de 31.148.947 lei/an, pentru anul 2004.

 

186

 

18.12.2003

Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din OUG 26/1997 republicata, pentru copiii institutionalizati in centrele de zi ale DJPDC Dolj, in suma de 6.420.000 lei/an pentru anul 2004.

 

187

 

 18.12.2003

Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din OUG 26/1997 republicata, pentru copiii institutionalizati in cadrul DJPDC Dolj, in suma de 71.201.028 lei/an pentru anul 2004.

188

18.12.2003

ANULATA

 
189

 
18.12.2003

Se aproba darea in administrare Directiei Judetene de Asistenta Sociala Dolj a unei parti (1 camera – fosta sala mese) din imobilul, proprietate publica a CJD, situata in Craiova, str. Constantin Lecca nr. 28 – corpul II cladire, in suprafata de 90,53 mp.

Inchide