NR. CRT

DATA ȘEDINȚEI

CONȚINUT

96 09.04.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2024
95 09.04.2024 Hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2024 a sumei de 140 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către UAT comuna Vârvoru de Jos având în vedere apariția unor situații de extremă dificultate
94 09.04.2024 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj și Asociația Sportivă ”Ride Racing Team Ciclism” în vederea organizării celei de-a V-a ediții a competiției ”Pedală în Bănie”
93 09.04.2024 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Științe Sociale în vederea organizării conferinței științifice internaționale ”Români și polonezi: convergențe istorice”
92 09.04.2024 Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de educație extrașcolară din județul Dolj pentru anul școlar 2024 - 2025
91 09.04.2024 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Bărăgan Stelian precum și constatarea vacantării locului de consilier județean
90 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al municipiului Craiova, județul Dolj, în domeniul public al județului Dolj
89 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea parteneriatului și a acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Oltenia” Dolj, Administrația Districtului Vratsa (BG) și Municipalitatea Vratsa (BG) în cadrul proiectului „Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situațiile de urgență din regiunea Dolj-Vratsa” (cod eMS: ROBG-195)
88 28.03.2024 Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj
87 28.03.2024 Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat Consiliului Local al comunei Grecești, asupra sectoarelor din drumul județean DJ 606C situate în intravilanul localității Grecești
86 28.03.2024

Hotărâre  privind aprobarea asocierii între U.A.T. Județul Dolj şi U.A.T. Municipiul Craiova în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții „Închidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova – casetare canal deschis, modernizare strada Râului cu străpungere DN 56-DN 55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet”

85 28.03.2024 Hotărâre privind actualizarea valorii minime de pornire a licitației și actualizarea documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a unui cabinet medical din cadrul Unității Medico-Sociale Sadova
84 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ606A Breasta (DJ606) - Obedin - Mihăița – Potmelțu - Coțofenii din Dos – Scăiești - Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ606C) – Iordăchești – Piria – lim. jud. Mehedinți, km 0+000-km43+226, LOT1-km 0+000-km18+255 (intersecție cu DJ606F) – zona alunecare – km 3+180-km 3+640” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
83 28.03.2024 Hotărâre de modificare a HCJ nr. 236/15.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova
82 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni
81 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj
80 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj
79 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.P.L.D.P. DOLJ S.A. pe anul 2024
78 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2024
77 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2024
76 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Parc Turism S.A. pe anul 2024
75 28.03.2024 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Parc Turism S.A. Craiova pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr. 296/2023
74 28.03.2024 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. pentru a vota în ședința din 15.04.2024 unele măsuri
73 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu județean, contului anual de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, contului anual de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile, contului anual de execuție al bugetului creditelor interne, încheiate la 31 decembrie 2023 și a situațiilor financiare ale anului 2023
72 28.03.2024 Hotărâre  privind aprobarea modificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2024 și modificarea listei de sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2024
71 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și  Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova pentru organizarea celei de-a XIV–a ediții a Festivalului Internațional Shakespeare
70 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și  Inspectoratul Școlar Județean Dolj pentru organizarea Olimpiadei Naționale Interdisciplinare Cultură și Spiritualitate Românească – etapa națională pentru clasele V-VIII
69 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj pentru organizarea Olimpiadei Naționale de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii  Teoretice muzicale – etapa națională pentru clasele IX-XII
68 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2024
67 28.03.2024 Hotărâre privind aprobarea listei produselor care se vor distribui în cadrul Programului pentru școli al României în anii școlari 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027 la nivelul județului Dolj
66 28.03.2024 Hotărâre privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României la nivelul Județului Dolj, pentru anii școlari 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027
65 12.03.2024 Hotărâre privind aprobarea cooperării şi a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj și Baroul Dolj în vederea realizării proiectului „Fii Avocat în Școala Ta!”
64 12.03.2024 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și  Societatea Română de Radiodifuziune pentru organizarea Târgului de Carte Gaudeamus Radio România – Ediția 2024
63 29.02.2024 Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul DOLJ 2020-2025, pentru anul 2023
62 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea extinderii obiectului de activitate al R.A. Aeroportul Internațional Craiova
61 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea clădirii publice în care se află sediul Poliției orașului Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea (structura de investigații criminale), situată în str. Unirii nr.113 Segarcea, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și stabilității acesteia și a scăderii emisiilor de carbon”
60 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere în vederea achiziționării în comun a serviciilor de realizare a Studiului de fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție Proiectul C11-PI1-8: „Traseu Euro Velo 6 Mehedinți – Dolj - Olt”, din Investiția I.4 „Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, Componenta 11 – Turism și cultură
59 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării terenului în suprafață totală de 3.000 mp, aflat în domeniul public al Județului Dolj, situat în localitatea Cârcea, Tarlaua 3, Parcela 40
58 29.02.2024 Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere și actualizarea valorii chiriilor pentru cabinetele din Centrul Medical Calea București și Centrul Medical Brazda lui Novac și modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.31/2021
57 29.02.2024 Hotărâre privind actualizarea actului constitutiv al Societății OLTENIA BUSINESS PARK S.R.L.
56 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție a administratorului cu drept de reprezentare legală a Societății OLTENIA BUSINESS PARK S.R.L.
55 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție a administratorului cu drept de reprezentare legală a Societății OLTENIA BUSINESS PARK S.R.L.
54 29.02.2024 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri
53 29.02.2024 Hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Județean Dolj a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Dolj
52 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni
51 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova
50 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj
49 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, pentru organizarea Galea Sportului Școlar Doljean
48 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
47 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al creditului intern pe anul 2024
46 12.02.2024 Hotărâre privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027, pentru finanțarea contribuției personalului neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj
45 12.02.2024 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor majorarea capitalului social prin aport în numerar
44 12.02.2024 Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Oltenia Business Park S.R.L. prin aport în numerar din partea Județului Dolj
43 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
42 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pe anul 2024
41 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special ”Pelendava”, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Pelendava”, pe anul 2024
40 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 2024
39 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova, pe anul 2024
38 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2024
37 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
36 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
35 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
34 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
33 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
32 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
31 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2027
30 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
29 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
28 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Sadova, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
27 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Plenița, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
26 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
25 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Cetate, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
24 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Brabova, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
23 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Bechet, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
22 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Amărăștii de Jos, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
21 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
20 12.02.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
19 26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI – pentru obiectivul de investiții ,, Desființare parțială Corp C1 – Secția Radioterapie și Brahiterapie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova”
18 26.01.2024 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 126/ 28.04.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean
17 26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Dolj pentru anul 2024
16 26.01.2024 Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.265/12.12.2019 privind procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna – Craiova
15 26.01.2024 Hotărâre privind darea în administrare către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a terenului aferent investiției ”Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Cârcea și Malu Mare – Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stație de pompare apă uzată și conductă de refulare pe str. Aeroportului (DJ 652A), comuna Cârcea, județul Dolj”
14 26.01.2024 Hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Distribuție Energie Oltenia S.A. a unui teren în suprafață de 15,00 mp, situat în municipiul Craiova, strada Siretului, nr.11 (fost nr.13), aflat în domeniul privat al Județului Dolj, aferent Postului de transformare și Punctului de conexiune nr.3, situat în zona Catargiu
13 26.01.2024 Hotărâre privind organizarea procedurii de selecție și numire a administratorului cu drept de reprezentare legală a Societății OLTENIA BUSINESS PARK S.R.L.
12 26.01.2024 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr.296/2023
11 26.01.2024 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să convoace de îndată și să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor unele măsuri
10 26.01.2024 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al U.A.T. Județul Dolj în domeniul privat al U.A.T. Județul Dolj a 611 containere de tip clopot de 1,1 mc, în valoare de 1.818.336,00 lei, aferente proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” și modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.64/2020
9 26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova
8 26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Clubul Sportiv Județean Știința ”U” Craiova
7 26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj
6 26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Asociația Județeană de Fotbal Dolj, pentru desfășurarea proiectului ”Gala Fotbalului Doljean”
5 26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj și Direcția Județeană de Sport Dolj, pentru premierea sportivilor și antrenorilor din județul Dolj care au obținut performanțe deosebite
4 19.01.2024

Hotărâre privind aprobarea valorii unitare medie la nivel național aferentă sumei forfetare lunare pentru transportul elevilor

3

19.01.2024

Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Dolj pentru anul școlar 2024 – 2025

2 19.01.2024

Hotărâre privind repartizarea cotei din impozitul pe venit în valoare de 36.829 mii lei reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2024 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a estimărilor pe anii 2025-2027 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit

1 19.01.2024 Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027  
Inchide