NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

26.01.2018

Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

2

26.01.2018

Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

3

26.01.2018

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare în anul 2017, în sumă de 52.530.911,01 lei.

4

26.01.2018

Se aprobă utilizarea unei sume din excedentul bugetar al anului 2017 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2018, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre.

5

26.01.2018

Se aprobă tarifele aeroportuare practicate de Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova ca urmare a încredințării serviciului de interes economic general R.A. Aeroportul Internațional Craiova, începând cu data de 01.02.2018, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

6

26.01.2018

Se stabilește componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj:

Președinte: Gheorghe Barbărasă – secretar județ

Membri:- Florin Stancu – director D.G.A.S.P.C. Dolj

-Cosmin Durle – administrator public al județului

-Adela Cimpoeru – șef serviciu S.C.P.S.S.A.

-directorii executivi adjuncți ai D.G.A.S.P.C. Dolj și personalul de conducere din cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj

7

26.01.2018

Se aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, înființate prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 297/28.11.2017, conform anexelor nr. 1 - 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

Se aprobă modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Servicii de Îngrijire la Domiciliu din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, conform anexei nr. 5 ce face parte din prezenta hotărâre.

8

26.01.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei la prezenta hotărâre.

9

26.01.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.

10

26.01.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Bechet, conform anexei la prezenta hotărâre.

11

26.01.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă  Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

12

26.01.2018

Începând cu data de 01.01.2018, domnul Stancu Florin Ionuț, director general, gradul II al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, va beneficia de un salariu lunar în cuantum de 15.200 lei, compus din salariul de bază brut lunar în cuantum de 14.250 lei și indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 950 lei.

13

26.01.2018

Începând cu data de 01.01.2018, domnul Bobocică Mihai Ciprian, promovat temporar în funcția publică de director executiv, gradul II al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, va beneficia de un salariu de bază brut lunar în cuantum de 13.300 lei.

14

26.01.2018

Începând cu data de 01.01.2018, domnul Dobrescu Constantin, director, gradul II al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, va beneficia de un salariu de bază brut lunar în cuantum de 12.350 lei.

15

26.01.2018

Începând cu data de 01.01.2018, domnul Pîncu Bogdan Mihai, director, gradul II al Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, va beneficia de un salariu de bază  brut lunar în cuantum de 12.350 lei.

16

26.01.2018

Începând cu data de 01.01.2018, doamna Florea Emilia Georgeta, director, gradul II al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, va beneficia de un salariu de bază brut lunar în cuantum de 12.350 lei.

17

26.01.2018

Începând cu data de 01.01.2018, domnișoara Tulitu Luiza Constanța, director, gradul II în cadrul Unității Medico-Sociale Bechet, va beneficia de o majorare cu 25% a drepturilor salariale, față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, respectiv de un salariu de bază brut lunar în cuantum de 6.875 lei.

18

26.01.2018

Începând cu data de 01.01.2018, domnul Ștefan  Iulian, numit temporar în funcția de director, gradul II în cadrul Unității Medico-Sociale Cetate, va beneficia de o majorare cu 25% a drepturilor salariale, față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, respectiv de un salariu de bază brut lunar în cuantum de 5.203 lei.

19

26.01.2018

Începând cu data de 01.01.2018, doamna Kalman Aurora, director, gradul II în cadrul Unității Medico-Sociale Melinești, va beneficia de o majorare cu 25% a drepturilor salariale, față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, respectiv de un salariu de bază brut lunar în cuantum de 6.875 lei, la care se adaugă sporul pentru condiții vătămătoare în cuantum de 688 lei.

20

26.01.2018

Începând cu data de 01.01.2018, domnul Florescu Marius Eugen, director, gradul II în cadrul Unității Medico-Sociale Sadova, va beneficia de o majorare cu 25% a drepturilor salariale, față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, respectiv de un salariu de bază brut lunar în cuantum de 6.875 lei.

21

26.01.2018

Începând cu data de 01.01.2018, domnul Dragomir Gabriel Adrian, director, gradul II în cadrul Unității de Asistență-Socială Plenița, va beneficia de o majorare cu 25% a drepturilor salariale, față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, respectiv de un salariu de bază brut lunar în cuantum de 6.875 lei.

22

26.01.2018

Începând cu data de 01.02.2018, se aprobă numirea domnului Căprariu Bogdan în funcția contractuală de conducere vacantă de director, gradul II, în cadrul Centrului Medico-Social Brabova. Domnul Căprariu Bogdan va beneficia de un salariu brut lunar în cuantum de 6.875 lei, aferent funcției deținute, respectiv director, gradul II.

23

26.01.2018

Se numește dna. Zaharia Claudia Ioana, membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova, reprezentant al Consiliului Județean Dolj, în locul devenit vacant prin demisia dlui Corâțu Cosmin Ion.

24

26.01.2018

Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale drumului județean DJ 641: Lim. Jud. Olt – Teslui – Moșneni – Urieni – Viișoara – Drăgotești – Benești – Bobean – Popânzălești – Bojoiu – Robănești – Robăneștii de Sus – (DN 65) Pielești – Gârlești – Ghercești – Mlecănești – Mischii (DN 65C) – Urechești – Șimnicu de Sus – Albești (DN 6B) – DN 65F – DN 6 – Izvorul Rece – Cernele (DJ606).

25

26.01.2018

Se prelungește cu 5 ani termenul de dare în folosință gratuită pentru spațiul în suprafață de 30 mp, constituit din două încăperi, situat în Municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 22, corp C3, din incinta Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, către Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Olteniei”.

26

26.01.2018

Se aprobă trecerea construcției  C1 – pavilion 124 – dormitor, aferentă Imobilului 349 (pațial) Craiova, situată în comuna Cârcea, Calea București nr. 150D, număr cadastral/carte funciară 36758, județul Dolj, identificată în anexa la prezenta hotărâre, din domeniul public în domeniul privat la Județului Dolj, în vederea desființării.

Demolarea construcției menționată la alin. 1 se va efectua de către Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină  Oltenia, cheltuielile ocazionate de executarea lucrărilor fiind suportate de către aceasta. Materialele rezultate în urma demolării vor fi valorificate conform prevederilor legale, contravaloarea lor făcându-se venit la bugetul Consiliului Județean Dolj.

27

26.01.2018

Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj, respectiv codul de clasificare, denumirea, elementele de identificare și valoarea de inventor ale imobilelor aferente Centrului Militar Zonal Dolj, situate în Municipiul Craiova, strada General Dragalina nr. 60A (fost nr. 58).

28

26.01.2018

Se solicită Guvernului României modificarea punctului 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1099/18.09.2003 conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Complexul Sportiv ”Stadionul Tineretului” este identificat grafic în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Predarea – preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern.

29

26.01.2018

Se constituie comisia pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniului S.C. Romarta S.A. București, cu următoarea componență:

1.Președinte - Gabriela Andrei – director punct de lucru Craiova

2.Secretar - Nina Diana Nadejde Teletin – consilier juridic

3.Membru - Carmen Laura Zarzu – director general

4.Membru - Călin Gherasim – director tehnic

5.Membru - Dan Felix Tudoriu – avocat (contract de colaborare cu S.C. Romarta S.A.)

30

26.01.2018

Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 31.01.2018:

1.Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru perioada 2017-2021.

2.Stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației și a cuantumului daunelor acordate în caz de revocare fără justă cauză pentru administratorii neexecutivi ai S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 9/29.11.2017 în cuantumul prevăzut în contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi Dincă Aurel și Ilie Virgil Daniel.

3.Majorarea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi Dincă Aurel și Ilie Virgil Daniel de la 2.402 lei brut/lunar la suma de 3.587 lei brut/lunar.

31

26.01.2018

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. aplicarea, pentru lucrările de investiții executate de terți, a unei cote de cheltuieli indirecte cuprinsă între 1-19% și a unei cote de profit cuprinsă între 1-10%, stabilite pentru fiecare lucrare în parte, în funcție de complexitatea acesteia și de personalul direct și indirect implicat în executarea lucrării respective.

32

26.01.2018

Se aprobă modificarea tarifelor pentru utilaje și mjloace de transport din dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A. și tarifului pentru manoperă directă a muncitorilor, conform anexei nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

33

26.01.2018

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. VISCRIS S.R.L. Craiova, jud. Dolj, pe traseul Craiova – Dudovicești.

Valabilitate licență de traseu: 11.01.2021.

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. ASY TOUR S.R.L. Malu Mare, jud. Dolj, pe traseul Bojoiu – Pielești (Ciromat) – Craiova.

Valabilitate licență de traseu: 17.01.2021.

34

26.01.2018

Art. 4 din Hotărârea nr. 328/14.12.2017 se completează și se modifică astfel: ”Art. 4. La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiect, întregul traseu va fi functional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T, inclusiv tronsonul ce traversează Municipiul Băilești cuprins între km 24+734 – 27+006.”

Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 328/14.12.2017 rămân neschimbate.

35

15.02.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 2.

36

15.02.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova, conform standardului de cost/an/pat, finanțate din venituri proprii și din sursele bugetelui propriu județean, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021.

37

15.02.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova, conform standardului de cost/an/pat, finanțate din sumele alocate de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, pe anul 2018.

38

15.02.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

39

15.02.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate partial finanțată, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

40

15.02.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte din prezenta hotărâre.

41

15.02.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2018, conform anexelor nr. 1, 2 și 2A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

42

15.02.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, conform anexelor nr. 1a și 1A ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

43

15.02.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artă Craiova, Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti” și Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, unități parțial finanțate, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021.

44

15.02.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj pe anul 2018, conform anexei nr. 1.

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Vasile” Craiova pe anul 2018, conform anexei nr. 2.

45

15.02.2018

Se aprobă alocarea sumei de 9.647 mii lei pe anul 2018 și estimările sumelor pe anii 2019-2021, reprezentând plata contribuției pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

46

15.02.2018

Se aprobă bugetul creditului intern pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte din prezenta hotărâre.

47

15.02.2018

Se aprobă bugetul creditului intern pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:
-bugetul propriu județean pentru anul 2018;
-detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate, pe capitole și pe ordonatori terțiari finanțați integral din bugetul propriu al județului, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021;

-lista cheltuielilor de capital pe anul 2018.

48

15.02.2018

Se numește dl. Marcu Mircea, membru în consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, reprezentant al Consiliului Județean Dolj, în locul devenit vacant prin demisia dlui. Mihăilescu Cristian.

49

15.02.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Clubul Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

50

15.02.2018

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele:
-aprobarea modificării organigramei Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

-aprobarea modificării statului de funcții al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

51

15.02.2018

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. vânzarea prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 10.314 mp și construcțiile C1 – clădire birouri, în suprafață de 239 mp, C2 – depozit, în suprafață de 688 mp și C3 – remiză, în suprafață de 236 mp, situat  în sat  Ișalnița, comuna Ișalnița, str. Mihai Eminescu nr. 105L, jud. Dolj, având număr cadastral 879, înscris în Cartea Funciară a  comunei Ișalnița nr. 30630, proprietatea Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., unde își desfășoară activitatea Lotul Ișalnița – punct de lucru al Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

52

15.02.2018

Se mandatează împuterniciții județului Dolj la Societatea Comercială Parc-Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor următoarele:
-vânzarea unui număr de 8 acțiuni, cu o valoare nominală de 125 lei/acțiune, în valoare totală de 1.000 lei, reprezentând 0,01% din capitalul social al S. C. Parc-Turism S.A. Craiova către Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
-aprobarea formei contractului de vânzare-cumpărare, anexă la prezenta hotărâre.
Se mandatează împuterniciții județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor următoarele:
-cumpărarea de către Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. a unui nr. de 8 acțiuni, cu o valoare nominală de 125 lei/acțiune, în valoare totală de 1.000 lei, reprezentând 0,01% din capitalul social al S. C. Parc-Turism S.A. Craiova.
-se desemnează reprezentantul legal al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. ca împuternicitul mandatat în adunarea genrală a acționarilor la S. C. Parc-Turism S.A. Craiova, pe perioada prevăzută în contractul de mandat;
-aprobarea formei contractului de vânzare-cumpărare, anexă la prezenta hotărâre.

Se împuternicesc directorii generali ai celor două societăți S. C. Parc-Turism S.A. Craiova și Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

53

15.02.2018

Se aprobă proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră”/”Target efforts for improving road infrastructure in the cross border area”, având valoarea totală eligibilă de 7.997.947,62 euro (echivalentul a 37.260.838,37 lei), din care 3.998.653,54 euro (echivalentul a 18.628.927,11 lei) aferentă activităților implementate de Consiliul Județean Dolj, în calitate de Beneficiar Lider, implementat în parteneriat cu Agenția de Infrastructură Rutieră (Sofia, Bulgaria) – Beneficiar 2, în cadrul Programul Interreg V-A România – Bulgaria, Axa Prioritară: 1. O regiune bine conectată, Obiectivul Științific: 1.1 Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru o mai bună conexiune la rețeaua de transport TEN-T.
Se aprobă contribuția proprie de minim 2% la cheltuielile eligibile a Consiliului Județean Dolj, reprezentând 80.013,05 euro, respectiv 372.764,80 lei și contribuția la cheltuieli neeligibile de 1.251.253,23  euro, respectiv 5.829.338,55 lei pentru proiectul mai sus menționat.
Se aprobă asigurarea temporară a tuturor sumelor necesare a fi cheltuite în avans, până la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de Management a programului.

Sumele necesare cofinanțării activităților implementate de către Consiliul Județean Dolj vor fi asigurate din bugetele județului Dolj pentru  anii 2018, 2019, 2020, 2021.

54

15.02.2018

Se aprobă modificarea arondării actuale privind activitățile de evidență a persoanelor localității Giubega, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Băilești la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Giubega.

55

15.02.2018

Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale drumului județean DJ 561 Podari (DN 56) – Livezi – Gura Văii – Segarcea – Cerăt – Giurgița – Filaret – Bârca – Goicea – Dunăreni (DN 55A) pe teritoriul administrativ al orașului Segarcea, astfel:
-pentru tronsonul de la limita U.A.T. Calopăr până la intersecția cu calea ferată, km 14+843 – km 21+014, suprafața totală este de 114.508 mp, din care 67.342 mp în intravilanului orașului Segarcea și 47.166 mp în extravilanul orașului Segarcea;

-pentru tronsonul de la intersecția cu calea ferată până la limita U.A.T. Cerăt, km 21+046 – km 24+217, suprafața totală este de 67.876 mp, din care 23.086 mp în intravilan, 1.452 mp în extravilan, 1.218 mp în intravilan și 42.120 mp în extravilanul orașului Segarcea.

56

15.02.2018

Se aprobă prelungirea până la data de 10.03.2020 a contractului nr. 9209/10.03.2016, încheiat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova cu S.C. PRET ELEMENT S.R.L., conform anexei.
Nivelul chiriei aferente contractului de la art. 1 alin. (1)

57

29.03.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2018, conform anexei nr.1.

58

29.03.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2018, conform anexei nr.1.

59

29.03.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina” Craiova pe anul 2018, conform anexei.

60

29.03.2018

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova pentru organizarea celei de-a XI-a ediții a Festivalului Internațional Shakespeare, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

61

29.03.2018

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” Filiala Județului Dolj ”Frații Buzești” Craiova, în vederea organizării unor activități pe data de 17 mai 2018 cu ocazia ”Zilei Eroilor – Înălțarea Domnului”, conform anexei la prezenta hotărâre.

62

29.03.2018

Se aprobă alocarea în anul 2018 a sumei de 1.000 mii lei Agenției de Dezvoltare Regională Suv-Vest Oltenia, din care 932 mii lei pentru contribuția Județului Dolj la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și 68 mii lei pentru contribuția Județului Dolj la bugetul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași.

63

29.03.2018

Se aprobă utilizarea transferurilor pentru cheltuielile curente alocate în anul 2018, din bugetul propriu județean, pentru R.A. Aeroportul Internațional Craiova, în vederea finanțării activităților de natură neeconomică ale acestuia.

64

29.03.2018

Se aprobă modificarea utilizării execentului bugetar al anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

65

29.03.2018

Se aprobă execuția bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2017, conform anexelor nr.1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre, și execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017, conform anexelor nr.3 și 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

66

29.03.2018

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2018, conform anexelor nr.1,2 și 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.

67

29.03.2018

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor:

-bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pe baza Notei de fundamentare a acestuia;

-detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;

-gradul de realizare a veniturilor totale;

-programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

-măsuri de îmbunătățiri a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

-indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2018.

68

29.03.2018

Se mandatează împuterniciții județului Dolj la Societatea Comercială Parc-Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală a acționarilor ”Actul constitutiv actualizat al S.C. Parc-Turism”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

69

29.03.2018

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la s.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele documente:

-bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pe baza Notei de fundamentare a acestuia;

-detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;

-gradul de realizare a veniturilor totale;

-programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

-măsuri de îmbunătățiri a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

-indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2018.

70

29.03.2018

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor următoarele documente:

-bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pe baza Notei de fundamentare a acestuia;

-indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2018.

71

29.03.2018

Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.

72

29.03.2018

Se aprobă modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, conform anexelor nr.1 – 49 la prezenta hotărâre.

73

29.03.2018

Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni.

74

29.03.2018

Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Unitatea Medico-Socială Sadova.

75

29.03.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, începând cu data de 01.04.2018.

76

29.03.2018

Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”.

77

29.03.2018

Începând cu data de 01.04.2018, se aprobă numirea doamnei Diaconu Mariana – Loredana în funcția contractuală de conducere vacantă de director, gradul II, în cadrul Centrului Medico – Social Amărășii de Jos.

78

29.03.2018

Se aprobă asocierea județului Dolj prin Consiliul Județean Dolj, cu Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului – Județul Dolj, și Municipiul Craiova, prin încheierea unui protocol pentru realizarea obiectivului de investiții ”Spital Clinic Regional de Urgență Craiova”.

Se aprobă protocolul de asociere între Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului – Județul Dolj, Județul Dolj și Municipiul Craiova în vederea implementări proiectului ”Spital Clinic Regional de Urgență Craiova”, conform anexei la prezenta hotărâre.

79

29.03.2018

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a procedurii de vânzare a imobilului Policlinica nr.5 Ișalnița, situat în comuna Ișalnița, str. Mihai Viteazul, nr.107A, județul Dolj conform anexei la prezenta hotărâre.

80

29.03.2018

Consiliul Județean Dolj se obligă să mențină în domeniul public al Județului Dolj și să nu treacă în domeniul pivat al Județului Dolj, terenul în suprafață de 73.223 mp situat în Craiova, Calea București nr.433, aflat în prezent în domeniul public al statului și administrarea Aeroclubului României, instituție publică în subordinea Ministerului Transporturilor, după ce îl va primi prin hotărâre de Guvern.

81

29.03.2018

Încetează dreptul de administrare al Consiliului Județean Dolj asupra următoarelor terenuri situate în Municipiul Băilești:

-Zona GC 2, Tarla 192, suprafață teren 30000 mp

-Zona GC 1, Tarla 228, suprafață teren 50000 mp

Terenurile menționate mai sus revin în administrarea Consiliului Local Băilești.

82

29.03.2018

Se aprobă prelungirea până la data de 18.09.2018 a contractului de concesiune nr.129/2005, încheiat între Consiliul Județean Dolj și dr. Florescu Marius Eugen, pentru spațiul situat în incinta Unității Medico-Sociale Sadova, str. dr. Ștefan Iorgulescu, nr.33, Județul Dolj, domeniu public al Județului Dolj.

83

29.03.2018

Se aprobă diminuarea patrimoniului județului Dolj cu valoarea terenului și a construcțiilor aferente, situate în cadrul imobilului aflat în Craiova, str. Brândușa, nr.20, conform anexei la prezenta hotărâre.

84

29.03.2018

Se aprobă includerea în domeniul public al județului Dolj a bunurilor identificate în anexa la prezenta hotărâre.

Hotărârea nr.56/1999 a Consiliului Județean Dolj se completează în mod corespunzător.

Valoarea patrimoniului județului Dolj se majorează cu valoarea acestor bunuri.

Se dau în administrare bunurile prevăzute la art.1 Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova.

85

29.03.2018

Se solicită Guvernului României trecerea unui imobil (teren) în suprafață de 199.994 m.p., situat pe teritoriul administrativ al localității Ghercești, T41/P472/15, Județul Dolj, identificat în anexele nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Dolj, în scopul extinderii Parcului Industrial Craiova.

86

29.03.2018

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Dolj a unui teren în suprafață de 13.632 m.p., aflat în administrarea Consiliului Județean Dolj, situat în Craiova, Calea București, nr.325A (identificat în anexele nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre).

Se aprobă darea din administrarea Consiliului Județean Dolj în administrarea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a terenului precizat, în vederea extinderii Parcului Industrial High-Tech Industry Park Craiova, pe întreaga perioadă de funcționare a acestuia.

87

29.03.2018

Art.1 din Hotărârea nr.55/15.02.2018 a Consiliului Județean Dolj, privind modificarea elementelor de identificare ale drumului județean DJ 561 pe teritoriul administrativ al orașului Segarcea, se modifică.

88

29.03.2018

Art.1 din Hotărârea nr.274/31.10.2017 a Consiliului Județean Dolj, privind modificarea denumirii și lungimii drumului județean DJ 561A, se modifică.

89

29.03.2018

Se modifică denumirea Policlinicii de Stomatologie nr.1, situată în Craiova, str. Calea București, nr.97, în Centrul Medical Calea București.

Se modifică denumirea Policlinicii de Stomatologie nr.2, situată în Craiova, str. General Ștefan Fălcoianu, nr.1, în Centrul Medical Brazda lui Novac.

90

29.03.2018

Se aprobă ”Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, inclusiv tarifele aferente, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

91

29.03.2018

Se aprobă valoarea actualizată a devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiții ”Eliminare risc de alunecare a benzii carosabile, cuprinse între km 33+200-33+500, la obiectivul de investiții: DJ 643A, lim. Jud. Olt-Picăturile-Murgași-Gaia-Bușteni-Balota de Jos-BalotadeSus-Velești”:

Valoarea totală (inclusiv TVA): 3.544.690,381 lei/775.643,407 euro

Din care, C+M (inclusviv TVA): 3.022.960,581 lei/661.479,340 euro

92

29.03.2018

Se aprobă documentația tehnico-economică – faza SF – pentru obiectivul de investiții: ”Împrejmuire imobil 349 parțial, zona Aeroport Craiova”, cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoare totală (fără TVA/inclusiv TVA): 191.812,09 lei/228.256,39 lei

Din care, C+M (fără TVA/inclusiv TVA): 179.339,36 lei/213.413,84 lei

Durata de realizare: 12 luni

93

29.03.2018

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. BARAPET TRANS S.R.L. Calafat, jud. Dolj, pe traseul Calafat – Cetate.

Valabilitate licență de traseu: 30.01.2019.

94

29.03.2018

Se aprobă proiectul ”Dolj-Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate”/”Dolj-Montana: Joint steps for a batter connectivity”, având valoarea totală eligibilă aferentă activităților implementate de Județul Dolj de 4.699.999,89 Euro.

95

29.03.2018

Se aprobă proiectul ”Noi destinații în turismul transfrontalier”/”New destination in cross-border tourism”, având valoarea totală eligibilă aferentă activităților implementate de Muzeul Olteniei, în calitate de Beneficiar Partener de 459.451,39 euro.

96

26.04.2018

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova în vederea organizării simpozionului ”Implementarea standardelor de Calitate în Activitatea Medicală.

97

26.04.2018

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova în vederea organizării celui de-al XXXVIII-lea Congres Național de Hepatologie, Gastroenterologie și Endoscopie Digestivă.

98

26.04.2018

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova în vederea organizării celui de-al XVI-lea Simpozion Național de Morfologie Microscopică, al Societații Române de Morfologie.

99

26.04.2018

Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Județean Dolj și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj, pentru implementarea proiectului ”Competiția Tinereții” în anul 2018.

100

26.04.2018

Se aprobă plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Dolj pe anul 2018, din sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018 prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.47/15.02.2018, Anexa nr.2, capitolul 51.02.01.03 ”Autoritați executive”, titlul II ”Bunuri și servicii”, în cadrul art. 20.13 ”Pregătire profesională.

101

26.04.2018

Se aprobă implementarea ca măsură educativă care însoțește distribuția laptelui și produselor lactate în anul școlar 2017-2018 în unitațile școlare beneficiare ale O.G. 13/2017 – organnizarea de concursuri tematice legate de consumul de lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3), cu acordarea de premii, care vor îndeplinii condițiile prevazute în Anexa 1 pct.II, lit. B, și Anexa 2 din H.G. 640/2017.

102

26.04.2018

Se aprobă suplimentarea sumei utilizate din excedentul bugetar al anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, conform anexei ce face parte din prezenta hotarâre.

103

26.04.2018

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2018.

104

26.04.2018

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A., pentru a aproba în Adunarea Genarală a Acționarilor următoarele documente:

-Situațiile financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2017;

-Descărcarea de gestiune a administratorilor și a  administratorului executiv – director general pentru anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație al S.C. Parc – Turism S.A., auditorul statutar și Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

105

26.04.2018

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., pentru a aproba în adunarea generală ordinară:

-Situațiile financiare, cu anexele sale, ale Societatății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., pe anul 2017;

-Nota privind propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2017 și fixarea dividendului la valoarea de 0,078255996 lei/acțiune, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotarâre;

-Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2017 pe baza Raportului administratorilor privind activitatea desfasurată în anul 2017 de Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, a Raportului comisiei de cenzori privind verificarea și certificarea bilantului contabil încheiat la data de 31.12.2017 și a raportului auditorului independent privind situațiile financiare pe anul 2017.

106

26.04.2018

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. Hight-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor urmatoarele documente:

-Situațiile financiare ale S.C. Hight-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2017;

-Nota privind repartizarea profitului/pierderii aferente exercitiului financiar al anului 2017;

-Descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a administratorului executiv, pentru exercițiul financiar 2017;

-Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

-Obiectivele și criteriile de performanță, indicatorii financiari și nefinanciari ai consiliului de administrație și directorului general pe anul 2018;

-Actul aditional nr.4 la Contractul de mandat al administratorilor.

107

26.04.2018

Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 24.05.2018:

-aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2017;

-Aprobarea raportului administratorilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2017;

- Aprobarea raportului auditorului independent;

- Aprobarea repartizarii profitului net al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2017;

-Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanța aferente anului 2017.

108

26.04.2018

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la Societatea Comercială Parc-Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală a acționarilor majorarea cu 25% a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societații și să semneze actul aditoional la contractul de mandat.

109

26.04.2018

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor Societatății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. majorarea cu 25% a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societații și să semneze actul aditional la contractul de mandat.

110

26.04.2018

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Hight-Tech Industry Park Craiova S.A. majorarea cu 25% a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societații și să semneze actul aditional la contractul de mandat.

111

26.04.2018

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A. majorarea cu 25% a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societații și să semneze actul aditional la contractul de mandat.

112

26.04.2018

Se majorează cu 25% componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova.

113

26.04.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară de Evidenta a Persoanelor Dolj.

114

26.04.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”

115

26.04.2018

Se aprobă încetarea dreptului de administrare acordat Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina” asupra unei parți din împrejmuirea aferentă imobilului situat în Craiova, str. George Enescu, nr.7, în lungime de 122,88m, având numărul de inventar 1.6.3.2.148 și valoarea de inventar de 62.700 lei, alcatuită din porți metalice, gard prefabricate, gard din beton și plasă sârmă.

Se aprobă trecerea împrejmuirii menționată mai sus, din domeniul public în domeniul privat al județului Dolj.

Se aprobă vânzarea prin negociere directă cu proprietarul terenului, a împrejmuirii menționate mai sus.

Prețul minim de vânzare al împrejmuirii menționate mai sus, va fi de 14.700 lei, conform Raportului de Evaluare  nr.180372/15.03.2018, întocmit de evaluatorul autorizat S.C. Lero Advanced Consulting SRL.

Patrimoniul județului se diminuează în mod corespunzător.

116

26.04.2018

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Dolj, în vederea desființarii, a clădirii C1 situată în Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr.20A, regim de înalțime P+1, Sc =187 mp, număr de inventar 1.6.4.101, valoare de inventar 101.600,00 lei, Numar cadastral 23112 și Cartea funciară nr. 221440 a Municipiului Craiova, aflată în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti” și a Muzeului de Artă Craiova.

Terenul aferent, cu suprafața S=832 mp, număr de inventar 2.4.2.207, valoare de inventar 1.180.624 lei, Numar cadastral 23112 și Cartea funciară nr. 221440 a Municipiului Craiova, rămâne în domeniul public al județului Dolj.

Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 160/2006 a Consiliului Județean Dolj se modifică in mod corespunzător.

Patrimoniul județului Dolj se modifică corespunzător.

117

26.04.2018

1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Dolj a unor terenuri aflate în administrarea Consiliului Județean Dolj, situate in Craiova, Calea Bucuresti, nr.325A, în vedrerea extinderii Parcului Industrial ”Hight-Tech Industry Park Craiova”.

2. Incepând cu data prezentei hotărâri, încetează administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova asupra imobilului ( teren+construcții) în suprafață de 1.700 mp, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C.

    Imobilul ( teren+construcții) menționat la alin.1 revine în administrarea Consiliului Județean Dolj, urmând a fi destinat extinderii Parcului Industrial ”Hight-Tech Industry Park Craiova”.

Se aprobă darea din administrarea Consiliului Județean Dolj in administrarea Societații Comerciale Hight-Tech Industry Park Craiova S.A. a imobilelor ( teren+construcții) prevazute la punctul 1 si punctul 2 de mai sus, în vedrea extinderii Parcului Industrial ”Hight-Tech Industry Park Craiova”, pe întreaga perioadă de funcționare a acestuia.

Predarea - preluarea imobilelor ( terenuri+construcții) menționate mai sus se va face prin încheierea unui act aditional la Contractul de Administrare nr.2077/04.02.2015, in termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

Se aprobă desființarea de către Societatea Comercială Hight-Tech Industry Park Craiova S.A. a construcțiilor aferente terenurilor care se dau în administrare.

Materialele rezultate în urma desființarii construcțiilor se vor valorifica in conformitate cu prevederile legale, contravaloarea lor făcându-se venit la bugetul Consiliului Județean Dolj.

118

26.04.2018

Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale clădirii C2, situată in Municipiul Craiova, strada Constantin Lecca, nr.32, având numărul cadastral 205723 și Cartea funciară nr. 205723 a localitații  Craiova, clădire care face parte din domeniul public al Județului Dolj și se afla in administrarea Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Dolj astfel:

Clădire C2-Constantin Lecca,

Regim de înalțime P+M, Sc 727,20 mp, Sd=1.454,40 mp,

Număr inventar 1.6.2.100, valoare 1.902.784,40 lei,

Numar cadastral 205723 Cartea funciară nr. 205723 a localitații  Craiova.

119

26.04.2018

Se aprobă prelungirea cu 5 (cinci) ani, până la data de 29.05.2023, a perioadei de folosintă gratuită acordată Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj – Poliția orașului Segarcea, pentru imobilul situat în orașul Segarcea, str. Unirii nr.113, compus din construcție cu regim de înalțime D+P+1+M și teren în suprafață de 1037mp, imobil ce se află in domeniul pulic al județului Dolj.

Cheltuielile privind utilitațile precum și reparațiile curente vor fi suportate de Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj – Poliția orașului Segarcea.

120

26.04.2018

Se aprobă proiectul ”Comori scrise ale Dunării de Jos”/ ” The written treasures of lower Danube”, în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, Axa prioritara 2 ”O regiune verde” Prioritatea de investitii 6: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvlotarea patrimoniului natural și cultural, implementat de Biblioteca Judeteană ”Alexandru și Aristia Aman (subordonata Consiliului Județean Dolj) în calitate de Beneficiar în parteneriat cu Fundația ”Global Libraries, Bulgaria (Beneficiar Lider) și Biblioteca Regională ”Lyuben Karavelov”, Ruse, Beneficiar 3, proiect cu o valoare totală eligibilă de 191.821,06 EUR (echivalentul a 893.061,31 lei/893 mii lei),

Se aprobă contribuția proprie de minim 2% la cheltuielile eligibile ale Bibliotecii Judetene”Alexandru și Aristia Aman”, reprezentând minim 3.836,42 EUR (echivalentul a 17.861,23 lei/17 mii lei, aferentă anilor 2018, 2019, 2020.

Se aprobă asigurarea temporară a tuturor sumelor necesare a fi cheltuite în avans, pâna la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de Management  a programului.

121

26.04.2018

Se aprobă ”Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțari nerambursabile din fondurile bugetului județului Dolj alocate pentru activitați nonprofit de interes județean pentru anul 2018”.

122

26.04.2018

Se aprobă modificarea arondării actuale privind activitațile de evidentă a persoanelor a localitații Ghidici, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Calafat la Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Ghidici.

123

10.05.2018

Se aprobă trecerea imobilului ”Punct de lucru Băilești (Centrul pentru Protecția Plantelor Băilești)”, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărârre, situat în Municipiul Băilești, Șoseaua Galicea Mare, nr.9, compus din teren intravilan în suprafață de 13.435,00 mp și construcții cu o suprafață construită de 2.274,00 mp, Carte Funciară nr.1728 și număr cadastral 1326, din domeniul public al județului Dolj în domeniul public al Municipiului Băilești, declarându-se din bun de interes public județean în bun de interes public local.

124

10.05.2018

Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Orașului Segarcea a sectorului din drumul județean DJ 561 situat în intravilanul orașului Segarcea.

Hotărârea nr.174/2014 a Consiliului Județean Dolj se modifică în mod corespunzător.

125

30.05.2018

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” pe anul 2018, conform anexei.

126

30.05.2018

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova în vederea organizării celui de-al X-lea Congres Național al Societații Române de Biologie Celulară și a celei  de-a 36-a Sesiuni Stiințifice Anuale  a Societații Române de Biologie Celulară, conform anexei la prezenta hotărâre.

127

30.05.2018

Se aprobă organizarea rețelei unitaților de invațamânt special liceal și special postliceal din județul Dolj, pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei.

128

30.05.2018

Se acordă o bursă de ajutor social în cuantum de 60lei/lunar, pentru perioada mai-iunie a anului școlar 2017-2018, unui elev al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” Craiova, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Dolj.

129

30.05.2018

Se aprobă indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul 2019, care intră in competența  a aprobare a Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr.1.

130

30.05.2018

Se aprobă contul anual de execuție al bugetului propriu județean, conform anexelor 1 și 2, conturile anuale de execuție ale bugetelor instituțiilor publice și activitaților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform anexelor nr. 3 și 4, contul anual de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr.5 și 6, contul anual de execuție al bugetului creditelor interne, conform anexei nr.7, încheiate la 31 decembrie 2017, ce fac parte din prezenta hotarâre.

Se aprobă situațiile financiare ale anului 2017, conform anexelor nr.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ce fac parte din prezenta hotarâre.

131

30.05.2018

Se aprobă execuția bugetului propriu al județului Dolj pe primele 3 luni ale anului 2018, conform anexelor 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre, și execuția bugetului instituțiilor publice și a activitaților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2018, conform anexelor nr. 3 și 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

132

30.05.2018

Se aprobă modificarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

133

30.05.2018

Se aprobă alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2018al sumei de 458 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unități administrativ-teritoriale având în vedere apariția unor situații urgente și neprevăzute în cursul exercițiuliui bugetar, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Bugetul propriu județean pe anul 2018 se va modifica corespunzător cu suma repartizată.

134

30.05.2018

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2018, conform anexelor nr.1,2 (pe capitole și pe ordonatori terțiari finanțați integral din bugetul propriu al județului) și 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.

135

30.05.2018

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., doamna Sună Monica – Leontina pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele documente:

-Situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2017, pe baza raportului consiliului de administrație  al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. privind activitatea desfăsurată in anul 2017 ( Anexa nr.1) și a raportului comisiei de cenzori privind activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul financiar 2017 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2017 ( Anexa nr.2), conform anexelor nr.3, 4, 5 și 6 ce fac parte din prezenta hotărâre.

Notă privind repartizarea profitului aferent exerițiului financiar  al anului 2017, conform anexei nr.7 ce face parte din prezenta hotărâre.

Descarcarea de gestiune a administratorilor societații pentru exercițiul financiar 2017.

136

30.05.2018

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj  pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A., acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societații in cuantum de 3125 lei brut pentru activitatea din anul 2017.

137

30.05.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

138

30.05.2018

Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj conform anexelor la prezenta hotărâre.

139

30.05.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.

140

30.05.2018

Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții  și a regulamentului de organizare și funționare pentru Muzeul Olteniei Craiova conform anexelor la prezenta hotărâre.

141

30.05.2018

Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții  și a regulamentului de organizare și funționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” Craiova conform anexelor la prezenta hotărâre.

142

30.05.2018

Începând cu data de 15.06.2018, contractul individual de muncă al domnului Dragomir Gabriel Adrian incadrat în funcția contractuală de conducere de director, gradul II, în cadrul Unitații de Asistență Medico-Socială Plenița se modifică in ceea ce priveste felul muncii, încadrându-se in funcția vacantă de medic primar.

143

30.05.2018

Începând cu data de 15.06.2018, contractul individual de muncă al domnișoarei Tulitu Luiza Constanța incadrată în funcția contractuală de conducere de director, gradul II, în cadrul Unitații Medico-Sociale Bechet se modifică in ceea ce priveste felul muncii, încadrându-se in funcția vacantă de medic specialist.

144

30.05.2018

Începând cu data de 15.06.2018, domnul Guriță Constantin, sef serviciu în cadrul Unitații de Asistență Medico-Socială Plenița, se numește temporar în funcția de conducere de director gradul II al  Unitații de Asistență Medico-Socială Plenița, pâna la ocuparea prin concurs al postului vacant.

145

30.05.2018

Începând cu data de 15.06.2018, domna Neacșu Adriana asistent social, studii superioare în cadrul Unitații Medico-Sociale Bechet se numește temporar în funcția de conducere de director gradul II al  Unitații Medico-Sociale Bechet pâna la ocuparea prin concurs al postului vacant.

146

30.05.2018

Se aprobă darea în administrarea Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, a unei parți din clădirea C1 – monument istoric, situată în Municipiul Craiova, str. Constantin Lecca, nr.32, Sc parter=378,90mp, Sc etaj=342,60 mp, Sd=721,50 mp, având numarul cadastral 205723-C1-U2 și cartea funciară numărul 205723-C1-U2 a localitații Craiova, aflată in domeniul public la județului Dolj.

Hotărârea nr.46/2007 a Consiliului Județean Dolj se modifică în mod corespunzător.

147

30.05.2018

Se aprobă prelungirea cu 2 ani a contractului de închiriere de către Consiliul Județean Dolj de la S.C. A.E.P. Giurgiu Port S.A. a spațiului cu o suprafață utilă  de 339,90 mp, situat in Portul Bechet, în vederea desfasurării activității Poliției de Frontieră și Biroului Vamal Bechet.

Se aprobă actualizarea chiriei pentru spațiul prevazut  mai sus cu indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică, la valoarea de 11,55 lei mp/lună+TVA, pentru o perioadă de 2 ani.

148

30.05.2018

Se completează Hotărârea nr.319/26.11.2015 a Consiliului Județean Dolj cu art. 1 prim , care va avea următorul cuprins: Imobilul precizat la art.1 se declară din bun de interes public județean în bun de interes public național.

Celelalte prevederi ale hotărârii precizate la art.1 rămân valabile.

149

30.05.2018

Se aprobă plata cotizației actualizate ce revine Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene în cuantum de 4.482 euro.

150

30.05.2018

Se aprobă actualizarea ”Planului de analiză și acoperire  a riscurilor ” al județului Dolj conform anexei la prezenta hotărâre.

151

30.05.2018

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul S.C. Ovanela com SRL Craiova, jud. Dolj, pe traseul Craiova-Bucovaț.

Valabilitate licență traseu:01.04.2019.

152

21.06.2018

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la SC High-Tech Industry Park Craiova SA să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor majorarea capitalului social cu suma de 4.000.000 de lei care reprezintă 40.000 de acțiuni, alocată acestei societăți prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 47/15.02.2018.

153

21.06.2018

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA majorarea capitalului social cu suma de 3.000.000 de lei.

154

21.06.2018

Începând cu data de 01.07.2018, până la ocuparea prin concurs a funcției publice vacante de conducere de director executiv, dar nu mai târziu de 31.12.2018, domnul Bobocică Mihai Ciprian numit în funcția publică de conducere de șef Birou Stare Civilă din cadrul Serviciului Stare Civilă, va exercita temporar atribuțiile de conducere ale Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj.

Pe perioada exercitării temporare a atribuțiilor de conducere a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, domnul Bobocică Mihai Ciprian va beneficia de drepturile salariale aferente funcției deținute în cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, respectiv șef Birou, gradul II.

155

21.06.2018

Se aprobă prelungirea până la data de 13.07.2019 a contractului de închiriere nr. 10979/31.07.2009, încheiat între Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj și SC Terasa Pescăruș – Hanul Doctorului SRL, privind terenul în suprafață de 40 m2, cu valoarea contabilă de 7.268 lei, situat în comuna Cârcea, Calea București, aferent imobilului 349 (parțial) Craiova, cartier blocuri aviatori – suprafața din fața blocurilor, număr cadastral 2266, carte funciară nr. 3310 (identificat în anexa la prezenta hotărâre), în scopul desfășurării unor activități de alimentație publică.

Contravaloarea chiriei se indexează anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

156

21.06.2018

Se aprobă documentația tehnico-economică - faza Dali – pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DC120, Tiu (DJ606B) – Gogoșu (DJ606C) km 0+000 – km 2+591, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa”, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoare investiție (fără TVA) = 3.515,25 mii lei/753,44 mii euro

din care, C+M (fără TVA) = 3.219,37 mii lei/690,02 mii euro

Durata de realizare: 6 luni

Lungime drum: 2,591 km.

157

21.06.2018

Se aprobă actualizarea Monografiei economică-militară a județului Dolj pentru anul 2018 conform anexei la prezenta.

Monografia economico-militară a județului Dolj se include în lista cu informații care constituie secrete de serviciu.

Gestionarea acestor informații se va face în condițiile prevăzute de lege.

158

21.06.2018

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Fundația Culturală Iubirea, în vederea organizării celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional Adrian Păunescu, conform anexei la prezenta hotărâre.

159

12.07.2018

Se aprobă încheierea unui act adițional la protocolul de cooperare nr.108/2005 încheiat între Consiliul Județean Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Instituția Prefectului Județul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanță din învățământul preuniversitar doljean, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

160

12.07.2018

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2018, conform anexelor nr.1 și 2.

161

12.07.2018

Se aprobă modificarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

162

12.07.2018

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2018, conform anexelor nr.1, 2 (pe capitole și pe ordonatori terțiari finanțați integral din bugetul propriu al județului) și 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018, conform anexelor nr.4 și 4a ce fac parte din prezenta hotărâre.

163

12.07.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei la prezenta hotărâre.

164

12.07.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

165

12.07.2018

Domnul Stănică Marin își reia raportul de serviciu în funcția de director executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, începând cu data de 13.07.2018.

166

12.07.2018

Se aprobă acordarea indemnizației membrilor comisiei de vânzare a Dispensarului medical situat în Municipiul Craiova, str. Vlad Țepeș, nr.2A și membrilor comisiei de contestație, conform anexei la prezenta.

167

12.07.2018

Se aprobă proiectul ”Modernizare DJ561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare – Urzicuța – Afumați – Boureni – Băilești – Balasan – Moțăței Gară – Moțăței (intersecție DN56), tronson 1”,  cheltuielile legate de proiect și acordul de parteneriat..

168

12.07.2018

Se aprobă proiectul ”Modernizare DJ561 A, Moțăței (intersecție DN56) – Dobridor – Unirea – Plenița – Lim. Jud. Mehedinți, tronson 2”, cheltuielile legate de proiect și acordul de parteneriat.

169

12.07.2018

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială efectuată de către operatorul de transport S.C. LUCA MED SERVICES S.R.L. Daneți, jud. Dolj pe traseul Craiova – Podari (Balta Verde).

Valabilitate licență de traseu: 14.08.2019

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială efectuată de către operatorul de transport S.C. LUCA MED SERVICES S.R.L. Daneți, jud. Dolj pe traseul Cârcea – Leu – Castranova – Apele Vii – Celaru – Amărăștii de Sus.

Valabilitate licență de traseu: 23.05.2019

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială efectuată de către operatorul de transport S.C. MANTOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj pe traseul Calafat – Galicea Mare – Băilești.

Valabilitate licență de traseu: 24.12.2018

170 30.08.2018 Județul Dolj se înfrățește cu Raionul Cimișlia din Republica Moldova.
Se aprobă Acordul de înfrățire între Județul Dolj  din România și Raionul Cimișlia din Republica Moldova,anexă la prezenta hotărâre.
171 30.08.2018 Aprobă Protocolul de colaborare între Consiliul Județean Dolj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția  Copilului Dolj, Direcția de Sănătate Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj privind evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, anexă la prezenta hotărâre.
172 30.08.2018 Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Agronomie în vederea organizării celei de-a XIV- a ediții a Conferinței internaționale ”Agricultura Durabilă- Agricultura Viitorului”( Durable Agriculture – Agriculture of the Future), conform anexei de la prezenta hotărâre.
173 30.08.2018 Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Fundația Europeană „ Mihai Eminescu” Craiova, în vederea organizării celei de-a VI-a ediții a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” conform anexei la prezenta hotărâre.
174  
30.08.2018
Se aprobă protocolul dintre Consiliul Județean Dolj și Fundația pentru Poezie „Mircea Dinescu” în vederea organizării celei de-a IX- a ediții a Festivalului internațional „Divan Film Festival / Divanul degustătorilor de film și artă culinară”, conform anexei la prezenta hotărâre.
175  
 
30.08.2018
Se aprobă execuția bugetului propriu al județului Dolj pe primele 6 luni ale anului 2018, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre, și execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 6 luni ale anului 2018, conform anexelor nr.3 și 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.
176  
30.08.2018
Se aprobă modificarea cotizației Județului Dolj în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ la 990.816 lei/an, începând cu anul 2019.
177 30.08.2018 Se aprobă alocarea suplimentarea în anul 2018 la R.A Aeroportul Internațional Craiova a sumei de 4.300 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de natură neeconomică prezentate la anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă metodologia de deconectare a cheltuielilor de natură neeconomică R.A Aeroportul Internațional Craiova, în anul 2018, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
178 30.08.2018 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2018, conform anexelor nr.1, 2 și 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.
179 30.08.2018 Se aprobă achiziționarea produsului măr în vederea în vederea distribuirii în cadrul Programului pentru școli al României în anul școlar 2018-2019 la nivelul județului Dolj.
180 30.08.2018 Se aprobă modificarea organigramei si a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
181 30.08.2018 Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.
182 30.08.2018 Începând cu data de 18.08.2018, se constată încetarea de drept a raportului de muncă al domnului Florescu Marius–Eugen, director al Unității Medico – Socială Sadova, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
183 30.08.2018 Începând cu data de 18.09.2018, până la ocuparea prin concurs a postului de director, gradul II, domnul Stănculescu Lucian Corneliu va exercita temporar atribuțiile de conducere a Unității Medico-Sociale Sadova,  conform dispozițiilor regulamentului de organizare și funcționare al Unității Medico – Sociale Sadova și legislației incidente.
Pe perioada exercitării cu caracter temporar a atribuțiilor de conducere a Unității Medico–Sociale Sadova, domnul Stănculescu Lucian Corneliu va beneficia de drepturile salariale aferente funcției deținute în unitate, respectiv asistent medical.
184 30.08.2018 Se aprobă darea în administrarea Clubului Sportiv Județean „U” Craiova, a unei părți din clădirea C1 – monument istoric, situată în Municipiul Craiova, str. Constantin Lecca nr.32, Su parter= 30,16mp, Su etaj=75,37 mp, Su total= 105,53 mp, având numărul cadastral 205723-C1-U2 și cartea funciară numărul 205723-C1-U2, situată pe un teren având numărul cadastral 205723-C1-U2 și cartea funciară numărul 205723-C1-U2 a localității Craiova, aflată în domeniul public al Județului Dolj, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.
Hotărârea nr.112/2003 a Consiliului Județean Dolj se modifică în mod corespunzător.
185 30.08.2018 Se aprobă darea în administrarea Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni – Secția Exterioară Bechet a unor bunuri care fac parte din domeniul public al Județului Dolj, situate în incinta imobilului din Orașul Bechet, sr. Sănătății nr.1, Județul Dolj, imobil cu numărul cadastral 325 și cartea funciară numărul 305 a localității Bechet, conform anexelor nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă darea în folosință gratuită a Unității Medico-Socilea Bechet, pentru o perioadă de 49 de ani, a unor bunuri, care fac parte din domeniul public al Județului Dolj, situate în incinta imobilului din Orașul Bechet, str.Sănătății nr.1, Județul Dolj, imobil cu număr cadastral cu numărul 325 și cartea funciară numărul 305 a localității Bechet, conform anexelor nr. 3 și nr. 4 la prezenta hotărâre.
Se aprobă darea în folosință gratuită a Unității Medico- Sociale Bechet,pentru o perioadă de 49 de ani, a unor bunuri care fac parte din domeniul privat al Județului Dolj, situate în incinta imobilului din Orașul Bechet,str. Sănătății nr.1, Județul Dolj, imobil cu numărul cadastral 325 și cartea funciară numărul 305 a localității Bechet, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Hotărârea nr. 303/2017 a Consiliului Județean Dolj se înlocuiește cu prezenta hotărâre.
186 30.08.2018 Se aprobă trecerea unui teren în suprafață de 1.468 m2, aferent imobilului 349(parțial) Craiova- amplasament 1, situat în Craiova, Calea București, nr.325A, număr cadastral/ carte funciară 231945, Județul Dolj (identificat în anexele nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre)din domeniul public al Județului Dolj și din administrarea Consiliului Judetean Dolj în domeniul public al statului, în scopul realizării unui sens giratoriu.
Predarea terenului prevăzut la art.1 se va face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Județean Dolj și Ministerul Transporturilor-Compania Națională de Administrare a Infrastucturii Rutiere S.A, în termen de 60 de zile de la data adoptării hotărârii de Guvern.

Neamenajarea unui sens giratoriu prevăzut la art. 1 într-un termen de 5 ani(60 luni), de la data adoptării prezentei hotărâri, va atrage revenirea acestui teren, liber de orice sarcini, în proprietatea Județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj.
187 30.08.2018 Se diminuează patrimoniul Județului Dolj cu o parte în lungime de 122.88 m și cu o valoare de 14800 lei, din împrejmuirea imobilului situat în Craiova, str. George Enescu nr.7 (proprietate a județului Dolj), conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Elementele de identificare a împrejmuirii aferente imobilului situat în Craiova, str. George Enescu nr. 7, rămas în domeniul public al județului Dolj, sunt conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

 
188 30.08.2018 Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu în domeniul public al județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj, cu o suprafață utilă de 34,16mp (spațiu cabinet medical cu o suprafață utilă de 22,87 mp și spații în indiviziune cu o suprafață de 11,29 mp), situat în incinta Unității Medico-Sociale Sadova, str. Dr. Ștefan Iorgulescu, nr.33, județul Dolj, în vederea desfășurării de activități medicale sau activități conexe serviciilor medicale.
Durata contractului de închiriere va fi de 5 ani (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire. Prelungirea se va face la cererea chiriașului și va fi aprobată prin hotărâre a consiliului județean pentru o perioadă egală cu durata inițială, cu negocierea chiriei la prețul pieței.
Se aprobă prețul de pornire al licitației de 5,00 lei/mp lună.

Valoarea chiriei se va indexa anual cu indicele de inflație comunicat de Comisia Națională de Statistică.
189 30.08.2018 Se aprobă prețul minim de pornire al licitației pentru vânzarea imobilului „Administrație spital” situat în comuna Plenița, str. A.I.Cuza nr.48, județul Dolj, la valoarea de 24.000 lei, fără TVA, în conformitate cu raportul de evaluare nr. 14484/18.07.2018.
Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a procedurii de vânzare a imobilului „Administrație spital” situat în orașul Plenița, str. A.I.Cuza nr.48, județul Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.
190 30.08.2018 Se stabilește componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj:
Președinte – Gheorghe Barbărasă – secretar județ
Membri – Florin Stancu – director general D.G.A.S.P.C. Dolj
Anda Nicolae – șef serviciu Organizare, Resurse Umane din                   cadrul Consiliului Județean Dolj
Gabriel Aftinescu – șef serviciu Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Dolj
Adela Cimpoeru – șef serviciu Coordonare, Protecție Socială, Secretariat, Administrativ
Directorii generali adjuncți ai D.G.A.S.P.C Dolj
Personalul de conducere din cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj și persoanele nominalizate la art.1.
191 30.08.2018 Se constituie comisia pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul S.C.NEOMAGASSIN S.A București, cu următoarea componență:
1.        Președinte – Carmen Laura Zarzu – director general
2.        Secretar – Dan Felix Tudoroiu – avocat
3.        Membru – Daniel Stănculescu – cadastrist
4.        Membru – Casian Sabau – director (Proprietăți Fincota S.R.L.)
5.       
Membru – Daniela Rădoi – economist contabil (Proprietăți Fincota S.R.L.)
192 30.08.2018 Se aprobă proiectul „Îmbunătățirea accesului populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale de urgență”, în vederea finanțării acestuia în  cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2,„Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, apel proiect POR/2018/8/8.1/1/8.2B/7 regiuni – Nefinalizate – cod apel 422/8.
193 30.08.2018 Se aprobă documentația tehnico-economică – faza DALI – pentru obiectivul de investiții: „creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității cladirii publice situată în str. Alee Voinicului nr. 14, orașul Craiova, județul Dolj” conform anexei nr. 1, descrierea sumară a investiției conform anexei 1.A și detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorii acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică, conform anexei 1.B la prezenta hotătâre.
194 30.08.2018 Se aprobă Documentația tehnico-economică- faza SF – pentru obiectivul de investiții:„ Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității la clădirea publică ( Corp C2) situată în str. Tabaci, nr.1, Municipiul Craiova, județul Dolj” conform anexei 1, descrierea sumară a investiției conform anexei 1.A și detalierea indicatorilor tehnico- economici și a valorii acestora în conformitate cu documentația tehnico- economică, conform anexei 1.B la prezenta hotărâre.
195 30.08.2018 Se aprobă Documentația tehnico- economică – faza DALI – pentru obiectivul de investiții: „Extindere terminale plecări și sosiri la Aeroportul Craiova”, conform anexei.
196 30.08.2018 Se aprobă Documentația tehnico-economică – faza SF – pentru obiectivul de investiții: „Depozit de gaze medicale – Modernizare și extindere Unitate de Primiri Urgențe Spital Clinic Județean de Urgență Craiova”, conform anexei.
197 30.08.2018 Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. MARANDRE TOUR S.R.L. Piscul Vechi, jud. Dolj, pe traseul Calafat – Poiana Mare – Piscu Vechi, jud. Dolj, pe traseul Calafat – Poiana Mare – Seaca de Câmp.
Valabilitate licență de traseu: 17.07.2019.
Se aprobă atribuire licenței de traseu pentru cursa regulată specială,
efectuată de către operatorul de trasport S.C. MARANDRE TOUR S.R.L.
Se aprobă atribuire licenței de traseu pentru cursa regulată specială,
efectuată de către operatorul de trasport S.C. MARANDRE TOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj, pe traseul Calafat – Poiana – Piscu Vechi.

Valabilitate licență de traseu : 17.07.2018.

198

27.09.2018

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova, finanțate din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, sume ce se vor asigura din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2018.

199

27.09.2018

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova, finanțate din sumele alocate de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, sume ce se vor asigura din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2018.

200

27.09.2018

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

201

27.09.2018

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

202

27.09.2018

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeană „ Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

203

27.09.2018

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artă Craiova, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj și Clubului Sportiv Județean  Știința „U” Craiova, unități parțial finanțate, pe anul 2018.

204

 

27.09.2018

 

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven” pe anul 2018 pentru proiectul „ Accesul elevilor cu dizabilități la croitoria de lux”, conform anexei.

205

 

27.09.2018

 

Se aprobă alocarea suplimentară în anul 2018 a sumei de 716 mii lei Agenției Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia din care: 667 mii lei pentru contribuția Județului Dolj la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și 49 mii lei pentru contribuția Județului Dolj la bugetul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași.

206

 

27.09.2018

 

Se aprobă alocarea sumei de 749 mii lei, ca diferență, pentru plata cheltuielilor de personal neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj, în anul 2018, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

207

 

27.09.2018

 

Se aprobă achiziționarea produsului măr în vederea distribuirii în cadrul Programului pentru școli al României în anul școlar 2019-2020 la nivelul județului Dolj.

208

 

27.09.2018

 

Se aprobă modificarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

209

 

27.09.2018

 

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2018, conform anexelor nr. 1,2 și 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.

210

 

27.09.2018

 

Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 02.10.2018.

(1) Analiza și aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A, pentru anul 2018.

211

 

27.09.2018

 

Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota în adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 02.10.2018:

1. Analiza și aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul înlocuirii sintagmei de la art. 16 pct. 16.3 „ Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani,...” cu sintagma „ Durata mandatului administratorilor nu poate depăși 4 (patru),...„;

2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării actului constitutiv modificat;

212

 

27.09.2018

 

Se mandatează reprezentantul județului Dolj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, președintele Consiliului Județean Dolj, dl Ion Prioteasa, să susțină și să voteze următoarele:

1.        Aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat cu Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

2.        Aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă și canalizare asigurate de Operatorul Regional S.C. compania de Apă Oltenia S.A.

213

 

27.09.2018

 

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei la prezenta hotărâre.

214

 

27.09.2018

 

Se numește doamna Morcov Ștefania Florina, membru-reprezentant al Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Vasile” Craiova, pentru anul școlar 2018-2019.

215

 

27.09.2018

 

Se aprobă închirierea de la proprietari, pe o perioadă de 2 ani, a terenului în suprafață de 349,82 mp situat în Craiova, str. Eroilor, nr.58, pentru reînființarea căii de acces la imobilul Policlinica Sportivă ( Aleea Voinicului, nr.14), teren identificat prin anexa la prezenta hotărâre.

216

 

27.09.2018

 

Se solicită Guvernului României trecerea obiectivului de investiții în curs de execuție „Bloc de locuințe 201C”, situat în Craiova, cartier Craiovița, județul Dolj, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Dolj în domeniul public al județului Dolj.

217

 

27.09.2018

 

Se aprobă includerea în domeniul public al județului Dolj a bunurilor realizate în cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”, finanțat prin POS Mediu 2007-2013, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

218

 

27.09.2018

 

Se aprobă retragerea dreptului de administrare acordat Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 Sud – Vest Oltenia pentru spațiul constituit din etajul I și subsolul Corpului B din incinta fostei Școli Speciale  „Regina Maria”, situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr.22, județul Dolj, aflat în domeniul public al județului Dolj.

219

 

27.09.2018

 

Se aprobă diminuarea patrimoniului – domeniul privat al Județului Dolj cu bunurile prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

220

 

27.09.2018

 

Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj, respectiv denumirea, elementele de identificare și valoarea de inventar ale imobilelor aferente Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al Județului Dolj (fost Centrul de Protecție Civilă).

221

 

27.09.2018

 

Se aprobă modificarea arondării actuale privind activitățile de evidență a persoanelor localității Celaru,de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Leu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Celaru.

222

 

27.09.2018

 

Se aprobă modificarea tarifelor pentru utilaje și mijloace de transport din dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A. și a tarifelor pentru mijloace auto și utilajele închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A., conform Anexei 1 și Anexei 2 la prezenta hotărâre.

223

 

27.09.2018

 

Se aprobă „Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean perioada 2013-2019 – actualizare 2018”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

224

27.09.2018

Se aprobă atribuirea licenței de transport pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. TRANS BĂRBOSU C S.R.L. Orodel, jud. Dolj, pe traseul Unirea – Plenița și Orodel – Plenița.
Valabilitate licență de traseu: 14.06.2019.
Se aprobă atribuirea licenței de transport pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport STOICA LAURENȚIU MIHAI I.I Filiași, jud.Dolj, pe traseul Braloștița – Răcari– Filiași și Tatomirești - Răcari – Filiași.
Valabilitate licență de traseu: 22.06.2019.
Se aprobă atribuirea licenței de transport pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. MELINESCU TRANSCOM S.R.L. Filiași. Jud. Dolj, pe traseul Brădești – Răcari-Filiași și Piria – Filiași.

Valabilitate licență de traseu: 30.06.2019.

225

25.10.2018

Se aprobă proiectul „ Îmbunătățirea accesului populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale de urgență”, în vederea finanțării acestuia în cadrul programului Operațional 2014-2020, Axa Prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, apel proiect POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate – Cod apel 422/8.

226

31.10.2018

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale Bechet, Brabova, Cetate, Melinești,Plenița și Sadova, finanțate din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2018.

227

31.10.2018

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2018, conform anexelor nr.1 și nr.2.

228

31.10.2018

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2018, conform anexelor nr.1 și 2.

229

31.10.2018

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare a Persoanelor Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2018,conform anexelor nr.1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

230

31.10.2018

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte din prezenta hotărâre.

231

31.10.2018

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la R.A Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2018, conform anexelor nr. 1, 2 și 2A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

232

31.10.2018

Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Dolj și Societatea Studenților Mediciniști Craiova în vederea organizării Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici 2018

233

31.10.2018

Se aprobă asocierea dintre Consiliul Județean Dolj și Institutul Euxodiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni în vederea organizării de activități, evenimente culturale, educaționale și derularea de programe stabilite de comun acord.

Se aprobă acordul de asociere dintre Consiliul Județean Dolj și Institutul Euxodiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni în vederea organizării de activități, evenimente culturale, educaționale și derularea de programe stabilite de comun acord, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Se aprobă actul adițional la acordul de asociere dintre Consiliul Județean Dolj și Institutul Euxodiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni și alocarea din bugetul propriu județean pentru anul 2018 a sumei de 16 mii lei pentru cazarea participanților din Serbia (Timoc) la Proiectul „Drumeț în țara mea”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

234

31.10.2018

Se aprobă alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2018 a sumei de 3.908 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către alta unități administaritiv- teritoriale având în vedere apariția unor situații de extremă dificultate, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

235

31.0.2018

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2018, conform anexelor nr.1, 2, 3 și 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

236

31..10.2018

Se aprobă rețeaua școlară de învățământ special gimnazial din județul Dolj pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

237

31.10.2018

Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din venituri de privatizare în valoare de 19.099.154 lei, cu o maturitate de maximum 20 ani.

238

31.10.2018

Se aprobă plata cotizației ce revine Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor județene din România în cuantum de 114.692,15 lei.

239

31.10.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj, începând cu data de 01.11.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

240

31.10.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.

241

31.10.2018

Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

242

31.10.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Sadova, conform anexei la prezenta hotărâre.

243

31.10.2018

Se aprobă constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului Dolj în următoarea componență:
(1)     Membri titulari
    1.        Nicolae Anda Mirei – președinte – pentru secretar al județului Dolj
    2.        Stancu Florin Ionuț – vicepreședinte – dir. general al DGASPC Dolj
    3.        Dr. Popescu Olimpia – membru- DSP Dolj
    4.        Glăvan Mihai – membru – ISJ Dolj
    5.        Simcelescu Marius – membru – ANPIS Dolj
    6.        Enache Mihai – membru – Terre des hommes
    7.        Bălănescu Cristina – membru – World Vision
(2)     Membri supleanți
    1.        Mircea Raluca – DSP Dolj
    2.        Ioana Mihaela – ISJ Dolj
    3.        Șiși Ovidiu Adrian – ANPIS Dolj
    4.        Cenușă Marius – Terre des hommes
    5.        Ungureanu Georgeta – World Vision
Hotărârea CJD nr.248/28.09.2017 își încetează aplicabilitatea.

244

31.10.2018

Se stabilește componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj astfel:
Președinte: - Anda Mirei Nicolae – pentru secretar al județului Dolj
Membri: - Florin Ionuț Stancu – director general D.G.A.S.P.C. Dolj
-Gabriel Aftinescu - șef serviciu Direcția Econonomică a C.J. Dolj
-Adrian Plugaru – șef serviciu Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj
-Adela Cătălina Cimpoeru – șef serviciu Coordonare Protecție Socială, Secretariat, Administrativ al C.J. Dolj
-Directorii generali adjuncți ai D.G.A.S.P.C. Dolj
-Personalul de conducere din cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj

245

31.10.2018

Se mandatează împuternicitul județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. de către Județul Dolj, acționar majoritar cu o cotă de participare la profit și pierdere de la 99,9730% la 99,9823% cu aportul în numerar în sumă de 4.000.000 de lei, care reprezintă 40.000 de acțini.

Se mandatează împuternicitul județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să ia act de informarea consiliului de administrație, prezentată adunării generale a acționarilor, cu privire la unele măsuri întreprinse de societate.

246

31.10.2018

Se însușește modificarea inventarului bunurilor bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Dolj prin includerea în inventar a Imobilului 349 (parțial) Craiova, identificat în anexa la prezenta hotărâre.

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Dolj, însușit prin hotărârea nr. 56/1999 a Consiliului județean Dolj, se completează corespunzător.

247

31.10.2018

Se însușește modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Dolj prin scoaterea din inventar a două terenuri, situate în comuna Pielești, județul Dolj, tarlaua 81, parcelele 5 și 6/1, în suprafață de 44.000 mp (C.F. nr. 30585 Pielești) și respectiv 26.000mp (C.F. nr. 30558 Pielești). 

248

07.11.2018

Județul Dolj din România și Regiunea Macedoniei Centrale Republica Elenă încheie un Acord de cooperare.

Se aprobă Acordul de cooperare între Județul Dolj din România și Regiunea Macedoniei Centrale din Republica Elenă.

Se împuternicește domnul Lucian Costin Dindirică, Managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” Dolj, să semneze Acordul de cooperare prezentat la alin (1).

249

22.11.2018

Se aprobă rectificare bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale Amărăștii de Jos, Bechet, Cetate. Melinești și Sadova, finanțate din sumele alocate de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, cap. 66.10.06.03, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, cap.. 68.10.12., cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2018.

250

22.11.2018

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc „ Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2018, conform anexei nr. 1.

251

22.11.2018

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018, conform anexelor nr.1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

252

22.11.2018

Se aprobă cooperarea și protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Umanitară pentru Protejarea și Sprijinirea Răniților, Invalizilor și Urmașilor Celor Căzuți în Timpul Revoluției din Decembrie 1989 – Dolj în vederea organizării de activități festive pentru marcarea zilei de 22 Decembrie, Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății.

253

22.11.2018

Se aprobă cooperarea și protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj, pentru organizarea „ Galei Sportului Doljean”.

254

22.11.2018

Se aprobă cooperarea și protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj, pentru organizrea evenimentului sportiv „ Dynamite Fighting Show”

255

22.11.2018

Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul Consiliului Județean Dolj în vederea oferirii de către președintele Consiliului Județean Dolj a unui dineu oficial cu prilejul aniversării Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial.

256

22.11.2018

Se aprobă acordarea unui număr de 12 burse școlare de performanță, de merit și de ajutor social, în cuantum de 1.560. lei, pentru perioada noiembrie-decembrie 2018, elevilor Liceului Tehnologic „Beethoven” Craiova, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, după cum urmează:
-       1 bursă de performanță în cuantum de 100 lei/lunar;
-       1 bursă de merit în cuantum de 80 lei/lunar;
-       10 burse de ajutor social în cuantum de 60 lei /lunar/elev

Fondurile necesare pentru plata burselor școlare vor fi suportate din bugetul propriu al Consiliului Județean Dolj.

257

22.11.2018

Se stabilesc prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2019, în vederea determinării veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei nr.1.
Se aprobă prețul mediu/tonă de iarbă obținută de pe pajiști pentru anul 2019 conform anexei nr. 2, în vederea determinării veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole.

258

22.11.2018

Se aprobă execuția bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2018, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre și execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii pe primele 9 luni ale anului 2018, conform anexelor nr. 3 și 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

259

22.11.2018

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2018, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.

260

22.11.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

261

22.11.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Clubul Sportiv Județean Știința ” U” Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

262

22.11.2018

Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul de Artă Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

263

22.11.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.

264

22.11.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Centrul Medico-Social Amărăștii de Jos, conform anexei la prezenta hotărâre.

265

22.11.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Bechet, conform anexei la prezenta hotărâre.

266

22.11.2018

Se modifică denumirea Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Vasile” Craiova în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova, având noile date de identificare: niveluri de școlarizare: preșcolar,primar, gimnazial/special, adresa: Craiova, Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.3, jud. Dolj, e-mail: sfvasile_craiova@yahoo.com, website:sfvasilecraiova.ro.

267

22.11.2018

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la High-Tech Industry Park Craiova S.A să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele măsuri:
- rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C High-Tech Industry Park Craiova S.A., aferent anului 2018, conform anexelor nr. 1,2,3 și 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
- actualizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2018-2020
- aprobarea actului adițional nr.5 la contractul de mandat al administratorilor societății, privind actualizarea corespunzătoare a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2018-2020, anexa nr.5 la prezenta hotărâre.

268

22.11.2018

Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiție „ Restaurarea, Consolidarea și Dotarea Monumentului Istoric Casa Dianu (Corp C1) ca Muzeu al Cărții și Exilului Românesc”, conform anexei la prezenta hotărâre.
Se aprobă valoarea totală, actualizată, a proiectului „ Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic”, în cuantum de 22.766.058,79 lei (inclusiv TVA)”.

269

22.11.2018

Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru traseele T044 – Craiova – Segarcea – Lipovu și T067 Craiova – Călugărei – Plenița, cuprinse în „Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, perioada 2013-2019 – actualizare 2018”.

270

14.12.2018

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018, conform anexelor nr. 2 și 2a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

271

14.12.2018

Se aprobă încheierea unui act adițional la protocolul de cooperare nr. 108/2005 încheiat între Consiliul Județean Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Instituția Prefectului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanță din învățământul preuniversitar doljean, pentru premierea elevilor sportivi și a colectivelor tehnice care au obținut performanțe deosebite la diferite competiții sportive internaționale oficiale, cu ocazia Galei Sportului Școlar Doljean, conform anexei nr. 1, ce face parte din prezenta hotărâre.

272

14.12.2018

Se aprobă repartizarea sumelor încasate suplimentar din impozitul pe venit, în valoare de 5.029 mii lei, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

273

14.12.2018

Se aprobă alocarea unei sume din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2018 pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale având în vedere apariția unor situații de extremă dificultate, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

274

14.12.2018

Se aprobă acordul de finanțare pentru proiectul ”Renovarea capitală a secției de chirurgie IMSP Spitalul Raional Cimișlia” propus  de către Raionul Cimișlia din Republica Moldova, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Se aprobă alocarea sumei de 1.000.000 lei Raionului Cimișlia din Republica Moldova pentru finanțarea proiectului ”Renovarea capitală a secției de chirurgie IMSP Spitalul Raional Cimișlia”.

275

14.12.2018

Se aprobă bugetul creditului intern pe anul 2018, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

276

14.12.2018

Se aprobă alocarea sumei de 30 mii lei Asociației ”Grupul de Acțiune Locală Colinele Olteniei”, reprezentând cotizația Consiliului Județean Dolj.

277

14.12.2018

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2018, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care face parte din prezenta hotărâre.

278

14.12.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

279

14.12.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, conform anexei la prezenta hotărâre.

280

14.12.2018

Se aprobă valoarea lunară a chiriei de 1 euro/mp, pentru terenul în suprafață de 349,82 mp, situat în Craiova, str. Eroilor nr. 58, învecinat cu imobilul Policlinica Sportivă.

Plata se va face în lei, la cursul de schimb al BNR din ziua plății, către proprietarii terenului.

Contractul de închiriere se încheie pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2020.

281

14.12.2018

Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj prin includerea în domeniul public al județului Dolj a bunului Extindere și modernizare spațiu morgă și prosectură la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, identificat în anexă la prezenta hotărâre.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 56/1999 a Consiliului Județean Dolj se completează în mod corespunzător.

Valoarea domeniului public al județului Dolj se majorează cu valoarea bunului de la art. 1 (1).

282

14.12.2018

Se însușește modificarea inventarului domeniului public al județului Dolj prin includerea în inventarului domeniului public al județului a investiției ”Amenajare și dotare a terenului de sport” din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova.

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Dolj se modifică corespunzător conform anexei la prezenta hotărâre.

283

14.12.2018

Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Dolj prin scoaterea din inventar a ”Corpului C3” din cadrul imobilului Casa Dianu, situat în municipiul Craiova, str. 24 Ianuarie nr. 4, nr. de inventar 1.6.2.384, nr. cadastral 215813, regim de înălțime P+1E, Sc = 51,00 mp, Sd = 102,00 mp, având valoarea de inventar de 83.100 lei, conform anexei la prezenta hotărâre.

284

14.12.2018

Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj cu Imobilul 2692 Orodel, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă concesionarea bunului prevăzut la art. 1, ca bun de retur, către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, aprobat prin Hotărârea nr. 144/2010 a Consiliului Județean Dolj, în vederea prestării serviciului public de alimentare cu apă a localității Plenița.

Predarea-primirea bunului menționat la art. 1 se va face prin încheierea unui act adițional la Protocolul de predare-preluare nr. 12854/2011, care este anexă la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

285

14.12.2018

Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 270/2004, încheiat între Consiliul Județean Dolj și S.C. Dr. Spânu Irina Aura S.R.L., pentru spațiul situat în dispensarul medical din str. Siretului nr. 11 (fost 13), Municipiul Craiova, până la data de 30.01.2023.

286

14.12.2018

Se aprobă modificarea lungimii drumului județean DJ 303H Braloștița (DJ 606F) – Bâlta – lim. jud. Mehedinți, de la km 0+000 – 9+400 la km 0+000 – 10+986.

Tronsonul de drum județean aferent DJ 606H neînscris în evidențele de cadastru și Carte Funciară este identificat în anexa la prezenta hotărâre.

287

14.12.2018

Se aprobă valoarea actualizată a devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – lim. jud. Mehedinți, km 0+000 – 51+500, tronsonul km 14+320 – 19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul tranfrontalier Dolj - Vratsa”.

Valoarea totală (fără TVA): 10.321.302,46 lei/2.214.919,30 euro

din care, C+M (fără TVA): 8.996.385,64 lei/1.930.596,28 euro

288

14.12.2018

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. majorarea capitalului social cu suma de 1.000.000 de lei.

289

22.12.2018

Se mandatează reprezentantul județului Dolj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltenia”, președintele Consiliului Județean Dolj, dl. Ion Prioteasa, să susțină și să voteze în adunarea generală a asociației punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv aprobarea prețurilor și a tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care vor fi aplicate de S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A.

290

22.12.2018

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj începând cu data de 01.01.2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Inchide